Album Intro

陈晓东CHANNEL2000伦敦体验..新登场!!魅力满载!!
最受期待音乐真风格NEW ALBUM《比我幸福》

推荐曲:<比我幸福>电影”与魔鬼共骑”中文主题曲&中视剧场”奈荷花”主题曲
    <爱一天多一天>、<最近的距离>、<心地>

Full Track

1
比我幸福 - Album Version
陈晓东
  04:32
2
心地 - Album Version
陈晓东
  03:30
3
爱一天 多一天 - Album Version
陈晓东
  03:43
4
最近的距离 - Album Version
陈晓东
  04:49
5
不想睡 - Album Version
陈晓东
  03:21
6
梦过 - Album Version
陈晓东
  03:55
7
看过你流泪 - Album Version
陈晓东
  03:58
8
不会一个人 - Album Version
陈晓东
  05:03
9
等等我 - Album Version
陈晓东
  03:18
10
多留一会 - Album Version
陈晓东
  03:42