Full Track

1
继续谈情 - 粤
刘德华
  04:28
2
下次不敢 - 国
刘德华
  04:00
3
天比高 - 粤
刘德华
  03:34
4
我得你 - 粤
刘德华
  04:09
5
原来我有爱 - 国
刘德华
  04:44
6
太想爱 - 国
刘德华
  04:45
7
自作自受 - 粤
刘德华
  04:21
8
无间道 - 粤
刘德华
  03:20
9
继续谈情…相聚篇 - 粤
刘德华
  04:27
10
我得你 - The Invisible Acapella Mix
刘德华
  03:46
11
那一天 - 国
刘德华
  04:53
12
继续谈情…分离篇 - 粤
刘德华
  04:24
13
恭喜发财 - 国
刘德华
  03:22
14
如果我有事 - 粵
刘德华
  03:59
15
你是我的女人 - 粤
刘德华
  04:56
16
暗里着迷 - 粤
刘德华
  03:48
17
新好情人 - 粤
刘德华
  04:05
18
回到你身边 - 粤
刘德华
    03:43
19
缺陷美 - 粤
刘德华
  03:57
20
这一生是给你一个 - 粤
刘德华
  04:34
21
绝对在乎你 - 粤
刘德华
  04:40
22
潮水 - 粤
刘德华
  04:21
23
笑着哭 - 粤
刘德华
  04:43
24
情深的一句 - 粤
刘德华
  04:15
25
他的女人 - 粤
刘德华
  04:34
26
无出息的汉子 - 粤
刘德华
  04:14
27
爱无知 - 粤
刘德华
  05:00
28
当我遇上你 - 粤
刘德华
  04:27