Song For You

作詞:楊大正    作曲:楊大正

Look at the sun shining so hard
閃爍的光線照著有夢的人
莫閣怨嘆人生 怨嘆嘛無較縒
青春的年歲 無偌濟冬

When you fell down hitting the ground
你選擇放棄抑是用命佮伊拚
你若感覺孤單 阮來佮你做伴
唱一條為你寫的歌

跋倒你會疼 疼著你就驚
認輸的人無資格講話大聲
勇氣催予滿 一喙啉予焦
你需要這條歌 Let me sing a song for you

Follow the sound spining around
你總會揣著了解你的彼个人
你若感覺孤單 阮來佮你做伴
唱一條為你寫的歌

紮著你的愛 朋友攏佇遮
鬧熱的所在 無人會孤單
希望你知影 阮永遠佇遮
為你唱著歌 Let me sing a song for you

你我做陣風雨仝路經過遮濟冬
有你做伴 艱苦攏無算啥
欲予全世界 聽著咱的聲
催到上大聲 Together sing a song

Let me sing a song for you
Let me sing a song for you

Let me sing a song for you
Let me sing a song for you

Let me sing a song for you