作詞:以莉高露   作曲:以莉高露


Ho yi ye yo yan
Ho yi ye yo yan
Ha wo a o ho yoi ha hai
He ha he ha he
Ha wo a o ho yoi ha hai
He ha he ha he
Hai ya o hoi yan
Hai ha hai
Hai ya o hoi yan
Hai ha hai

Ho yi ye yo yan
Ho yi ye yo yan
Ha wo a o ho yoi ha hai
He ha he ha he
Ha wo a o ho yoi ha hai
He ha he ha he
Hai ya o hoi yan
Hai ha hai
Hai ya o hoi yan
Hai ha hai

Ho yi ye yo yan
Ho yi ye yo yan
Ha wo a o ho yoi ha hai
He ha he ha he
Ha wo a o ho yoi ha hai
He ha he ha he
Hai ya o hoi yan
Hai ha hai
Hai ya o hoi yan
Hai ha hai

海浪

試聽 在 KKBOX 中開啟

作詞:以莉高露   作曲:以莉高露


Ho yi ye yo yan
Ho yi ye yo yan
Ha wo a o ho yoi ha hai
He ha he ha he
Ha wo a o ho yoi ha hai
He ha he ha he
Hai ya o hoi yan
Hai ha hai
Hai ya o hoi yan
Hai ha hai

Ho yi ye yo yan
Ho yi ye yo yan
Ha wo a o ho yoi ha hai
He ha he ha he
Ha wo a o ho yoi ha hai
He ha he ha he
Hai ya o hoi yan
Hai ha hai
Hai ya o hoi yan
Hai ha hai

Ho yi ye yo yan
Ho yi ye yo yan
Ha wo a o ho yoi ha hai
He ha he ha he
Ha wo a o ho yoi ha hai
He ha he ha he
Hai ya o hoi yan
Hai ha hai
Hai ya o hoi yan
Hai ha hai