What's Up

作詞:林夕    作曲:陳輝陽@好好笑

遇上甚麼關於愛情都可當話題
若有熱戀選舉我要直接入圍
陪你每天煲粥我們當然有問題
談情熱線自然沒力量放低

Da Di Da Di Da 激素怎麼忍
場面壯觀得很 男生拖緊女生
盡快起行 我不要太高深
甜品我飲一飲當散心

Da Di Da Di Da 等都不敢等
難保我忍一忍 情感都減了分
未愛我感人 也愛我天真
在這幼稚園為何認真

What's Up What's Up 飛一飛吻當獎品
當你 靈感一到就來做做愛人
What's up 我要你 戀愛彷似爽身粉
不過 如果呼吸困難別要戀上癮

What's Up What's Up 飛一飛吻當獎品
當你 靈感一到就來做做愛人
What's up 我要你 戀愛彷似爽身粉
不過 如果呼吸困難別要戀上癮

What's Up What's Up 飛一飛吻當獎品
當你 靈感一到就來做做愛人
What's up 我要你 戀愛彷似爽身粉
不過 如果呼吸困難別要戀上癮