KKBOX Logo
KKBOX Logo

作詞:-   作曲:-

สำออย สำออย
ก็ใจรักจริง ก็จริงแล้วไง ทำไม่รู้ ไม่เห็นทำไม
ก็เธอนั่นไง ก็เขานั่นไง จึงได้รู้ว่าเธอจะไป
ก็คนอื่นเขามาทีหลัง แล้วไยทำกันได้
ปล่อยให้ใจฉันโดนทำร้าย อยากรู้ให้มันจบเลย
ขอใจกลับคืนก่อน มีใครมาซ้อนซ่อนอยู่หลังเธอ
เป็นธรรมดา เธอชอบให้เขาเอาใจ
อีกสักเท่าไรเธอจะบอกว่าพอ
ก็คนอื่นเขามาทีหลัง แล้วไยทำกันได้
ปล่อยให้ใจฉันโดนทำร้าย อยากรู้ให้มันจบเลย
ขอใจกลับคืนก่อน มีใครมาซ้อนซ่อนอยู่หลังเธอ
เป็นธรรมดา เธอชอบให้เขาเอาใจ
อีกสักเท่าไรเธอจะบอกว่าพอ
ขอใจกลับคืนก่อน มีใครมาซ้อนซ่อนอยู่หลังเธอ
เป็นธรรมดา เธอชอบให้เขาเอาใจ
อีกสักเท่าไรเธอจะบอกว่าพอ (สำออย สำออย)

สำออย

KKBOXを起動

作詞:-   作曲:-

สำออย สำออย
ก็ใจรักจริง ก็จริงแล้วไง ทำไม่รู้ ไม่เห็นทำไม
ก็เธอนั่นไง ก็เขานั่นไง จึงได้รู้ว่าเธอจะไป
ก็คนอื่นเขามาทีหลัง แล้วไยทำกันได้
ปล่อยให้ใจฉันโดนทำร้าย อยากรู้ให้มันจบเลย
ขอใจกลับคืนก่อน มีใครมาซ้อนซ่อนอยู่หลังเธอ
เป็นธรรมดา เธอชอบให้เขาเอาใจ
อีกสักเท่าไรเธอจะบอกว่าพอ
ก็คนอื่นเขามาทีหลัง แล้วไยทำกันได้
ปล่อยให้ใจฉันโดนทำร้าย อยากรู้ให้มันจบเลย
ขอใจกลับคืนก่อน มีใครมาซ้อนซ่อนอยู่หลังเธอ
เป็นธรรมดา เธอชอบให้เขาเอาใจ
อีกสักเท่าไรเธอจะบอกว่าพอ
ขอใจกลับคืนก่อน มีใครมาซ้อนซ่อนอยู่หลังเธอ
เป็นธรรมดา เธอชอบให้เขาเอาใจ
อีกสักเท่าไรเธอจะบอกว่าพอ (สำออย สำออย)