KKBOX Logo
KKBOX Logo

作詞:郭之儀   作曲:郭之儀


情 若一把火
愛甲驚天動地 燒掉山盟海誓
為你赴湯蹈火 為你不惜一切
為何情到最後 那會這狼狽

愛 若一把鹽
輕輕抹在阮 癡情的痛點
有時錐心如針 有時刺痛如劍
深深的遺憾 阮無路通閃

從今以後 你走你的 我走我的
互相嘜相找 你咱已經無關係
若想要講心內話 我已經無命奉陪
換人送花寫情批 你無夠資格

情 若一把火
愛甲驚天動地 燒掉山盟海誓
為你赴湯蹈火 為你不惜一切
為何情到最後 那會這狼狽

愛 若一把鹽
輕輕抹在阮 癡情的痛點
有時錐心如針 有時刺痛如劍
深深的遺憾 阮無路通閃

從今以後 你走你的 我走我的
互相嘜相找 你咱已經無關係
若想要講心內話 我已經無命奉陪
換人送花寫情批 你無夠資格

從今以後 你走你的 我走我的
互相嘜相找 你咱已經無關係
若想要講心內話 我已經無命奉陪
換人送花寫情批 你無夠資格

収録アルバム

嘜相找

KKBOXを起動

作詞:郭之儀   作曲:郭之儀


情 若一把火
愛甲驚天動地 燒掉山盟海誓
為你赴湯蹈火 為你不惜一切
為何情到最後 那會這狼狽

愛 若一把鹽
輕輕抹在阮 癡情的痛點
有時錐心如針 有時刺痛如劍
深深的遺憾 阮無路通閃

從今以後 你走你的 我走我的
互相嘜相找 你咱已經無關係
若想要講心內話 我已經無命奉陪
換人送花寫情批 你無夠資格

情 若一把火
愛甲驚天動地 燒掉山盟海誓
為你赴湯蹈火 為你不惜一切
為何情到最後 那會這狼狽

愛 若一把鹽
輕輕抹在阮 癡情的痛點
有時錐心如針 有時刺痛如劍
深深的遺憾 阮無路通閃

從今以後 你走你的 我走我的
互相嘜相找 你咱已經無關係
若想要講心內話 我已經無命奉陪
換人送花寫情批 你無夠資格

從今以後 你走你的 我走我的
互相嘜相找 你咱已經無關係
若想要講心內話 我已經無命奉陪
換人送花寫情批 你無夠資格