Bangau Oh Bangau

作詞:-    作曲:-
oh Bangau oh bangau,
Kenapa engkau kurus?

bagaimana aku tak kurus
Ikan tak mahu timbul

oh Ikan oh ikan
Kenapa engkau tak timbul?

bagaimana aku nak timbul
Rumput panjang sangat

Rumput oh rumput
Kenapa engkau panjang sangat?

bagaimana aku tak panjang
Kerbau tak makan aku

oh Kerbau oh kerbau,
Kenapa tak makan rumput?

bagaimana aku nak makan
Perut aku sakit

oh Perut oh perut,
Kenapa engkau sakit?

bagaimana aku tak sakit
Makan nasi mentah

oh Nasi oh nasi
Kenapa engkau mentah?

bagaimana aku tak mentah
kayu api basah

Baranak ampek
Hai! Den Nanti Juo
Den nanti juo
Baranak ampek
Hai! Den Nanti Juo
Den nanti juo

Indak Dapek
Hai! Musim Meniang
Hai! Tuan Ai!
Musim Menuai
Hai! Den Nanti Juo

Indak Dapek
Hai! Taruno Bujang
Hai! Tuan Ai!
Baranak Ampek
Hai! Den Nanti Juo

Baranak Ampek
Hai! Den Nanti Juo
Den Nanti Juo
Baranak Ampek
Hai! Den Nanti Juo
Den Nanti Juo

oh Kayu oh kayu,
Kenapa engkau basah?

bagaimana aku tak basah
Hujan timpa aku

oh Hujan oh hujan,
Kenapa timpa kayu?

bagaimana tak timpa kayu
Katak panggil aku

oh Katak oh katak
Kenapa panggil hujan?

bagaimana aku tak panggil
Ular nak makan aku

oh Ular oh ular
Kenapa nak makan katak?

bagaimana aku tak makan,
Memang makanan aku

Indak Dapek
Hai! Musim Meniang
Hai! Tuan Ai!
Musim Menuai
Hai! Den Nanti Juo

Indak Dapek
Hai! Taruno Bujang
Hai! Tuan Ai!
Baranak Ampek
Hai! Den Nanti Juo