KKBOX Logo
KKBOX Logo

作詞:林大鈞/吳永吉   作曲:林大鈞

董事長樂團-你袂了解

假--
漂泊--
的人--

哪會你來離開 離開阮身邊
哪會是沒啥咪原因 我嘛無要無緊
嘸敢來認真 甘是我博太深
嘸敢來承認 假漂泊的個性
是目屎底咧滴 還是雨水底咧落
我看無頭前 嘛分攏袂清
寫乎你的批 你攏不曾回
假漂泊的人~~
哪會你來離開 離開阮身邊
哪會你講要去結婚 我嘛無要無緊
青燈變紅燈 我愛甲不知停
雄雄行過去 假漂泊的個性
是目屎底咧滴 還是雨水底咧落
我看無頭前 嘛分攏袂清
寫乎你的批 你攏不曾回
假漂泊的人 悽慘落魄真歹過
目屎底咧滴 還是雨水底咧落
我看無頭前 嘛分攏袂清
寫乎你的批 你哪不曾回
假漂泊的人~~
是目屎底咧滴 還是雨水底咧落
我看無頭前 嘛分攏袂清
寫乎你的批 你攏不曾回
假漂泊的人 悽慘落魄真歹過
寫乎你的批 你攏不曾回
假漂泊的人 悽慘落魄真歹過
悽慘落魄真歹過---結束----

假漂泊的人

KKBOXを起動

作詞:林大鈞/吳永吉   作曲:林大鈞

董事長樂團-你袂了解

假--
漂泊--
的人--

哪會你來離開 離開阮身邊
哪會是沒啥咪原因 我嘛無要無緊
嘸敢來認真 甘是我博太深
嘸敢來承認 假漂泊的個性
是目屎底咧滴 還是雨水底咧落
我看無頭前 嘛分攏袂清
寫乎你的批 你攏不曾回
假漂泊的人~~
哪會你來離開 離開阮身邊
哪會你講要去結婚 我嘛無要無緊
青燈變紅燈 我愛甲不知停
雄雄行過去 假漂泊的個性
是目屎底咧滴 還是雨水底咧落
我看無頭前 嘛分攏袂清
寫乎你的批 你攏不曾回
假漂泊的人 悽慘落魄真歹過
目屎底咧滴 還是雨水底咧落
我看無頭前 嘛分攏袂清
寫乎你的批 你哪不曾回
假漂泊的人~~
是目屎底咧滴 還是雨水底咧落
我看無頭前 嘛分攏袂清
寫乎你的批 你攏不曾回
假漂泊的人 悽慘落魄真歹過
寫乎你的批 你攏不曾回
假漂泊的人 悽慘落魄真歹過
悽慘落魄真歹過---結束----