KKBOX Logo
KKBOX Logo

作詞:สุนทรียา ณ เวียงกาญจน์    作曲:สมาน กาญจนผะลิน

พี่รักดอกหนา พี่ถึงมา ดอกคนดี
กี่เดือนกี่ปี ความรักพี่ ไม่เปลี่ยนไป
พี่คิดถึงเสมอ พี่ละเมอ แต่ดวงใจ
พี่เฝ้าห่วงใย เป็นฉันใด บ้างแก้วตา

พี่เฝ้าเวียนกระซิบถ้อย ให้นวลน้อง คอยพี่กลับมา
ตรึงฤทัย พี่จำ เจ้าพร่ำร่ำหา อย่าเลยอย่าลาไกล
พี่คืนกลับแล้ว โอ้น้องแก้ว อยู่แห่งไหน
หลบเร้น อยู่ใย นานเหลือใจ เราจากกัน

พี่เฝ้าเวียนกระซิบถ้อย ให้นวลน้อง คอยพี่กลับมา
ตรึงฤทัย พี่จำ เจ้าพร่ำร่ำหา อย่าเลยอย่าลาไกล
พี่คืนกลับแล้ว โอ้น้องแก้ว อยู่แห่งไหน
หลบเร้น อยู่ใย นานเหลือใจ เราจากกัน

พี่กลับมาแล้ว

KKBOXを起動

作詞:สุนทรียา ณ เวียงกาญจน์    作曲:สมาน กาญจนผะลิน

พี่รักดอกหนา พี่ถึงมา ดอกคนดี
กี่เดือนกี่ปี ความรักพี่ ไม่เปลี่ยนไป
พี่คิดถึงเสมอ พี่ละเมอ แต่ดวงใจ
พี่เฝ้าห่วงใย เป็นฉันใด บ้างแก้วตา

พี่เฝ้าเวียนกระซิบถ้อย ให้นวลน้อง คอยพี่กลับมา
ตรึงฤทัย พี่จำ เจ้าพร่ำร่ำหา อย่าเลยอย่าลาไกล
พี่คืนกลับแล้ว โอ้น้องแก้ว อยู่แห่งไหน
หลบเร้น อยู่ใย นานเหลือใจ เราจากกัน

พี่เฝ้าเวียนกระซิบถ้อย ให้นวลน้อง คอยพี่กลับมา
ตรึงฤทัย พี่จำ เจ้าพร่ำร่ำหา อย่าเลยอย่าลาไกล
พี่คืนกลับแล้ว โอ้น้องแก้ว อยู่แห่งไหน
หลบเร้น อยู่ใย นานเหลือใจ เราจากกัน