KKBOX Logo
KKBOX Logo

作詞:汪中意   作曲:汪中意


孤單一個人
轉來轉去轉不到你的身邊
有一句話 講抹出嘴
害阮想來想去 想歸眠
猶原是困抹落去

阮賣講給你知
給你了解阮ㄟ心內
有你ㄟ影 無你ㄟ害
有你陪伴願意為你走天崖

阮賣講給你知
給你了解阮ㄟ意愛
慢慢在等待 無人ㄟ了解
相思海 找無阮ㄟ未來

孤單一個人
轉來轉去轉不到你的身邊
有一句話 講抹出嘴
害阮想來想去 想歸眠
猶原是困抹落去

阮賣講給你知
給你了解阮ㄟ心內
有你ㄟ影 無你ㄟ害
有你陪伴願意為你走天崖

阮賣講給你知
給你了解阮ㄟ意愛
慢慢在等待 無人ㄟ了解
相思海 找無阮ㄟ未來

阮賣講給你知
給你了解阮ㄟ心內
有你ㄟ影 無你ㄟ害
有你陪伴願意為你走天崖

阮賣講給你知
給你了解阮ㄟ意愛
慢慢在等待 無人ㄟ了解
相思海 找無阮ㄟ未來

相思海 找無咱ㄟ未來

相思海 - 台

KKBOXを起動

作詞:汪中意   作曲:汪中意


孤單一個人
轉來轉去轉不到你的身邊
有一句話 講抹出嘴
害阮想來想去 想歸眠
猶原是困抹落去

阮賣講給你知
給你了解阮ㄟ心內
有你ㄟ影 無你ㄟ害
有你陪伴願意為你走天崖

阮賣講給你知
給你了解阮ㄟ意愛
慢慢在等待 無人ㄟ了解
相思海 找無阮ㄟ未來

孤單一個人
轉來轉去轉不到你的身邊
有一句話 講抹出嘴
害阮想來想去 想歸眠
猶原是困抹落去

阮賣講給你知
給你了解阮ㄟ心內
有你ㄟ影 無你ㄟ害
有你陪伴願意為你走天崖

阮賣講給你知
給你了解阮ㄟ意愛
慢慢在等待 無人ㄟ了解
相思海 找無阮ㄟ未來

阮賣講給你知
給你了解阮ㄟ心內
有你ㄟ影 無你ㄟ害
有你陪伴願意為你走天崖

阮賣講給你知
給你了解阮ㄟ意愛
慢慢在等待 無人ㄟ了解
相思海 找無阮ㄟ未來

相思海 找無咱ㄟ未來