KKBOX Logo
KKBOX Logo

作詞:陳明章   作曲:陳明章


過山雲 演唱:陳明章


伊親像過山雲一陣一陣
隴佇阮無注意ㄟ時陣
來到阮面前
伊搬過一山擱一山
講伊要來看阮
身軀溫溫 目睭仔燒燒
日子也溫柔

矮ㄚ囉矮 過山雲 欲叨位唉
矮ㄚ囉矮 過山雲 到他鄉唉
親像七爺八爺四界去七逃(出巡)

風吹著過山雲一陣一陣
親像阮阿媽介目睭 白雲載烏雲
伊搬過一庄(山)擱一庄(山)
講伊要來看阮
身軀溫溫 目睭仔燒燒
日子也溫柔

矮ㄚ囉矮 過山雲 欲叨位唉
矮ㄚ囉矮 過山雲 到他鄉唉
親像七爺八爺四界去七逃(出巡)

過山雲

KKBOXを起動

作詞:陳明章   作曲:陳明章


過山雲 演唱:陳明章


伊親像過山雲一陣一陣
隴佇阮無注意ㄟ時陣
來到阮面前
伊搬過一山擱一山
講伊要來看阮
身軀溫溫 目睭仔燒燒
日子也溫柔

矮ㄚ囉矮 過山雲 欲叨位唉
矮ㄚ囉矮 過山雲 到他鄉唉
親像七爺八爺四界去七逃(出巡)

風吹著過山雲一陣一陣
親像阮阿媽介目睭 白雲載烏雲
伊搬過一庄(山)擱一庄(山)
講伊要來看阮
身軀溫溫 目睭仔燒燒
日子也溫柔

矮ㄚ囉矮 過山雲 欲叨位唉
矮ㄚ囉矮 過山雲 到他鄉唉
親像七爺八爺四界去七逃(出巡)