KKBOX Logo
KKBOX Logo

作詞:-   作曲:-

เราชาวนา อยู่กับควาย
พอหมดงานไถ เราจูงฝูงควายคืนบ้าน
พออาบน้ำควายสำราญ แล้วเสร็จการงาน
เบิกบาน ร้องเพลงรำวง

เราชาวนา สุขสบาย
คืนค่ำเดือนหงาย เราขี่หลังควาย ร้องส่ง
ฉาบฉิ่งทั้งกลอง ฆ้องโหม่ง จ๊ะเท่งเท่งมง
รำวง แสนเพลิดเพลินใจ

แม้นใครอิจฉา มันน่าหัวเราะ จะเยาะพวกเรามิได้
ลมเย็นเย็น ร้องเขมรไล่ควาย แปลกใจ ควายมันไม่อาทร
เจอคนงอนค่อนว่าคน ว่าโง่เป็นควาย ไยไม่นึกอายคำค่อน
ควรชั่งยั้งใจไว้ก่อน โฉมแม่บังอร สิ้นงอนแล้วได้ขี่ควาย

เราชาวนา อยู่กับควาย
พอหมดงานไถ เราจูงฝูงควายคืนบ้าน
พออาบน้ำควายสำราญ แล้วเสร็จการงาน
เบิกบาน ร้องเพลงรำวง

เราชาวนา สุขสบาย
คืนค่ำเดือนหงาย เราขี่หลังควาย ร้องส่ง
ฉาบฉิ่งทั้งกลอง ฆ้องโหม่ง จ๊ะเท่งเท่งมง
รำวง แสนเพลิดเพลินใจ

แม้นใครอิจฉา มันน่าหัวเราะ จะเยาะพวกเรามิได้
ลมเย็นเย็น ร้องเขมรไล่ควาย แปลกใจ ควายมันไม่อาทร
เจอคนงอนค่อนว่าคน ว่าโง่เป็นควาย ไยไม่นึกอายคำค่อน
ควรชั่งยั้งใจไว้ก่อน โฉมแม่บังอร สิ้นงอนแล้วได้ขี่ควาย

เขมรไล่ควาย

KKBOXを起動

作詞:-   作曲:-

เราชาวนา อยู่กับควาย
พอหมดงานไถ เราจูงฝูงควายคืนบ้าน
พออาบน้ำควายสำราญ แล้วเสร็จการงาน
เบิกบาน ร้องเพลงรำวง

เราชาวนา สุขสบาย
คืนค่ำเดือนหงาย เราขี่หลังควาย ร้องส่ง
ฉาบฉิ่งทั้งกลอง ฆ้องโหม่ง จ๊ะเท่งเท่งมง
รำวง แสนเพลิดเพลินใจ

แม้นใครอิจฉา มันน่าหัวเราะ จะเยาะพวกเรามิได้
ลมเย็นเย็น ร้องเขมรไล่ควาย แปลกใจ ควายมันไม่อาทร
เจอคนงอนค่อนว่าคน ว่าโง่เป็นควาย ไยไม่นึกอายคำค่อน
ควรชั่งยั้งใจไว้ก่อน โฉมแม่บังอร สิ้นงอนแล้วได้ขี่ควาย

เราชาวนา อยู่กับควาย
พอหมดงานไถ เราจูงฝูงควายคืนบ้าน
พออาบน้ำควายสำราญ แล้วเสร็จการงาน
เบิกบาน ร้องเพลงรำวง

เราชาวนา สุขสบาย
คืนค่ำเดือนหงาย เราขี่หลังควาย ร้องส่ง
ฉาบฉิ่งทั้งกลอง ฆ้องโหม่ง จ๊ะเท่งเท่งมง
รำวง แสนเพลิดเพลินใจ

แม้นใครอิจฉา มันน่าหัวเราะ จะเยาะพวกเรามิได้
ลมเย็นเย็น ร้องเขมรไล่ควาย แปลกใจ ควายมันไม่อาทร
เจอคนงอนค่อนว่าคน ว่าโง่เป็นควาย ไยไม่นึกอายคำค่อน
ควรชั่งยั้งใจไว้ก่อน โฉมแม่บังอร สิ้นงอนแล้วได้ขี่ควาย