Ai Ding Ni

作詞:鄧碧清    作曲:錢幽蘭

╯⊙╰

你想逃到哪裡 看著我的眼睛
誰說佔領你的心不容易

你說愛的遊戲 要玩就要刺激
就是不讓我輕易得到你

若即若離 惹惱我的心
狂熱愛火 不容你抗拒

到我身邊 到我懷裡 掙扎都多餘
你的遊戲 贏了真心 該死心塌地
到我身邊到我懷裡 今生愛定你
放肆的 霸道的 溫柔的愛都給你

╯⊙╰

你說愛的遊戲 要玩就要刺激
就是不讓我輕易得到你

若即若離 惹惱我的心
狂熱愛火 不容你抗拒

到我身邊 到我懷裡 掙扎都多餘
你的遊戲 贏了真心 該死心塌地
到我身邊到我懷裡 今生愛定你
放肆的 霸道的 溫柔的愛都給你

╯⊙╰

若即若離 惹惱我的心
狂野愛火 不容你抗拒

到我身邊 到我懷裡 掙扎都多餘
你的遊戲 贏了真心 該死心塌地
到我身邊到我懷裡 今生愛定你
放肆的 霸道的 溫柔的愛都給你

╯⊙╰

到我身邊到我懷裡 今生愛定你
放肆的 霸道的 溫柔的愛都給你