Sing for you (樂伊人)

作詞:賴昱虹    作曲:李冠群

煙霧迷濛看不見我的痛
我在等一輩子的承諾
迷霧中他飄渺身影 彷彿在夢中曾相遇
怎知當霧散去又剩我自己

風沙揚起瞧不見你的悲
你在尋這一生的注定
狂風中她搖曳身影 好似在前世中熟悉
怎料此生不得人兩依

樂一首 喚伊人
請聽見 我的歌
讓今生此緣換此生

吟一曲 夢中人
請回應 我的聲
讓今夜此刻到永恆

風沙揚起瞧不見你的悲
你在尋這一生的注定
狂風中她搖曳身影 好似在前世中熟悉
怎料此生不得人兩依

樂一首 喚伊人
請聽見 我的歌
讓今生此緣換此生

吟一曲 夢中人
請回應 我的聲
讓今夜此刻到永恆

樂一首 喚伊人
請聽見 我的歌
讓今生此緣換此生

吟一曲 夢中人
請回應 我的聲
讓今夜此刻到永恆

吟一曲 夢中人
請回應 我的聲
讓今夜此刻到永恆