KKBOX Logo
KKBOX Logo

作詞:陳明章   作曲:陳明章


無情介所在有情介歌 演唱:陳明章

今夜阮將無情介故事唱予有情人聽
講這介世間有真多ㄟ酷刑
咱需要做鬥陣行
有你ㄟ多情 有你ㄟ關懷
這裡小小ㄟ所在
這有真多受傷ㄟ孤兒
來自無同款ㄟ家庭
伊是生在黑暗中ㄟ花朵
無人關心無人照顧
無止盡ㄟ歎息聲
親像失去港口ㄟ孤帆
只有任風打散 受盡欺凌
有你ㄟ所在 有我ㄟ所在
伊需要你甲我ㄟ關懷
無情ㄟ所在有情ㄟ歌
無情ㄟ所在有情ㄟ歌

今夜阮將無情ㄟ故事唱予有情人聽
講這ㄟ世間有真多ㄟ酷刑
咱需要做鬥陣行
有你ㄟ多情 有你ㄟ關懷
這裡小小ㄟ所在
這有真多受傷ㄟ孤兒
來自無同款ㄟ家庭
伊是生在黑暗中ㄟ花朵
無人關心無人照顧
無止盡ㄟ歎息聲
親像失去港口ㄟ孤帆
只有任風打散 受盡欺凌
有你ㄟ所在 有我ㄟ所在
伊需要你甲我ㄟ關懷
無情ㄟ所在有情ㄟ歌
無情ㄟ所在有情ㄟ歌

無情ㄟ所在有情ㄟ歌
無情ㄟ所在有情ㄟ歌

無情ㄟ所在有情ㄟ歌
無情ㄟ所在有情ㄟ歌

無情ㄟ所在有情ㄟ歌
無情ㄟ所在有情ㄟ歌

無情的所在有情的歌

KKBOXを起動

作詞:陳明章   作曲:陳明章


無情介所在有情介歌 演唱:陳明章

今夜阮將無情介故事唱予有情人聽
講這介世間有真多ㄟ酷刑
咱需要做鬥陣行
有你ㄟ多情 有你ㄟ關懷
這裡小小ㄟ所在
這有真多受傷ㄟ孤兒
來自無同款ㄟ家庭
伊是生在黑暗中ㄟ花朵
無人關心無人照顧
無止盡ㄟ歎息聲
親像失去港口ㄟ孤帆
只有任風打散 受盡欺凌
有你ㄟ所在 有我ㄟ所在
伊需要你甲我ㄟ關懷
無情ㄟ所在有情ㄟ歌
無情ㄟ所在有情ㄟ歌

今夜阮將無情ㄟ故事唱予有情人聽
講這ㄟ世間有真多ㄟ酷刑
咱需要做鬥陣行
有你ㄟ多情 有你ㄟ關懷
這裡小小ㄟ所在
這有真多受傷ㄟ孤兒
來自無同款ㄟ家庭
伊是生在黑暗中ㄟ花朵
無人關心無人照顧
無止盡ㄟ歎息聲
親像失去港口ㄟ孤帆
只有任風打散 受盡欺凌
有你ㄟ所在 有我ㄟ所在
伊需要你甲我ㄟ關懷
無情ㄟ所在有情ㄟ歌
無情ㄟ所在有情ㄟ歌

無情ㄟ所在有情ㄟ歌
無情ㄟ所在有情ㄟ歌

無情ㄟ所在有情ㄟ歌
無情ㄟ所在有情ㄟ歌

無情ㄟ所在有情ㄟ歌
無情ㄟ所在有情ㄟ歌