KKBOX Logo
KKBOX Logo

作詞:    作曲:

เคยชิดชื่นนางแม่เอ๋ยไม่จาง รักเลย
เคยชิดชื่นเชยไม่เคยจืดใจ ฮึม..
รักน้องมั่นคงลุ่มหลงไม่มี หน่าย
ไม่คิดกลับกลายนะยอดบูชา

มองโสมส่องมาดังพักตร์สุดา ขวัญใจ
เนตรน้องวาบไวดังดาวบนฟ้า ฮึม..ลมพัดรื่นรวยชวยชื่นผกา
พี่คิดดั่งพาเจ้ามาให้ชม สมใจเพ้อคลั่ง อาวรณ์

เพียงน้องเมิน แลเลย ผิด เคย ฤทัยร้าวรอน
อกเหมือนไฟฟอน ร้อน รุม สุมไหม้เจียนตาย
พี่รักเจ้าจริงก็รู้แก่ใจนะอนงค์
หากรักขาดลงชีพคงสลาย ฮึม..โปรดรักพี่นิดอย่าคิดสิ่งใด
ให้รักพี่ไปพอยืดชีวี รักพี่นี้เถิดเอาบุญ

เพียงน้องเมิน แลเลย ผิด เคย ฤทัยร้าวรอน
อกเหมือนไฟฟอน ร้อน รุม สุมไหม้เจียนตาย
พี่รักเจ้าจริงก็รู้แก่ใจนะอนงค์
หากรักขาดลงชีพคงสลาย ฮึม..โปรดรักพี่นิดอย่าคิดสิ่งใด
ให้รักพี่ไปพอยืดชีวี รักพี่นี้เถิดเอาบุญ..

รักเอาบุญ

KKBOXを起動

作詞:    作曲:

เคยชิดชื่นนางแม่เอ๋ยไม่จาง รักเลย
เคยชิดชื่นเชยไม่เคยจืดใจ ฮึม..
รักน้องมั่นคงลุ่มหลงไม่มี หน่าย
ไม่คิดกลับกลายนะยอดบูชา

มองโสมส่องมาดังพักตร์สุดา ขวัญใจ
เนตรน้องวาบไวดังดาวบนฟ้า ฮึม..ลมพัดรื่นรวยชวยชื่นผกา
พี่คิดดั่งพาเจ้ามาให้ชม สมใจเพ้อคลั่ง อาวรณ์

เพียงน้องเมิน แลเลย ผิด เคย ฤทัยร้าวรอน
อกเหมือนไฟฟอน ร้อน รุม สุมไหม้เจียนตาย
พี่รักเจ้าจริงก็รู้แก่ใจนะอนงค์
หากรักขาดลงชีพคงสลาย ฮึม..โปรดรักพี่นิดอย่าคิดสิ่งใด
ให้รักพี่ไปพอยืดชีวี รักพี่นี้เถิดเอาบุญ

เพียงน้องเมิน แลเลย ผิด เคย ฤทัยร้าวรอน
อกเหมือนไฟฟอน ร้อน รุม สุมไหม้เจียนตาย
พี่รักเจ้าจริงก็รู้แก่ใจนะอนงค์
หากรักขาดลงชีพคงสลาย ฮึม..โปรดรักพี่นิดอย่าคิดสิ่งใด
ให้รักพี่ไปพอยืดชีวี รักพี่นี้เถิดเอาบุญ..