KKBOX Logo
KKBOX Logo

作詞:    作曲:

สักวันหนึ่งเธอคงคิดถึงฉัน และแล้ววันนั้น เธอต้องร้องไห้
เธอลืมฉันลงจะจริงหรือใจ รอดูกันไปเถิดหนา

สักวันหนึ่งเธอคงรู้ว่าฉัน มั่นรักเพียงไหน จริงใจยิ่งกว่า
คราใดรู้ตัว อกเธอร้าวรัวเจียนบ้า ยิ่งกว่าตัวฉัน

เกิดมาชาตินี้มีรักไม่จริง ขอสาปทิ้งไปไม่ปองผูกพัน
ไม่รักอีกเลย ใจเดียวเท่านั้น ฉันไม่เหลือเผื่อใคร

สักวันหนึ่งเธอ ที่ทำแก่ฉัน
และแล้ววันนั้น เธอต้องหมองไหม้
เธอลืมน้ำคำเจ็บจำช้ำใจ คงได้กับเธอสักวัน

เกิดมาชาตินี้มีรักไม่จริง ขอสาปทิ้งไปไม่ปองผูกพัน
ไม่รักอีกเลย ใจเดียวเท่านั้น ฉันไม่เหลือเผื่อใคร

สักวันหนึ่งเธอ ที่ทำแก่ฉัน
และแล้ววันนั้น เธอต้องหมองไหม้
เธอลืมน้ำคำเจ็บจำช้ำใจ คงได้กับเธอสักวัน

สักวันหนึ่ง

KKBOXを起動

作詞:    作曲:

สักวันหนึ่งเธอคงคิดถึงฉัน และแล้ววันนั้น เธอต้องร้องไห้
เธอลืมฉันลงจะจริงหรือใจ รอดูกันไปเถิดหนา

สักวันหนึ่งเธอคงรู้ว่าฉัน มั่นรักเพียงไหน จริงใจยิ่งกว่า
คราใดรู้ตัว อกเธอร้าวรัวเจียนบ้า ยิ่งกว่าตัวฉัน

เกิดมาชาตินี้มีรักไม่จริง ขอสาปทิ้งไปไม่ปองผูกพัน
ไม่รักอีกเลย ใจเดียวเท่านั้น ฉันไม่เหลือเผื่อใคร

สักวันหนึ่งเธอ ที่ทำแก่ฉัน
และแล้ววันนั้น เธอต้องหมองไหม้
เธอลืมน้ำคำเจ็บจำช้ำใจ คงได้กับเธอสักวัน

เกิดมาชาตินี้มีรักไม่จริง ขอสาปทิ้งไปไม่ปองผูกพัน
ไม่รักอีกเลย ใจเดียวเท่านั้น ฉันไม่เหลือเผื่อใคร

สักวันหนึ่งเธอ ที่ทำแก่ฉัน
และแล้ววันนั้น เธอต้องหมองไหม้
เธอลืมน้ำคำเจ็บจำช้ำใจ คงได้กับเธอสักวัน