Dancing

作詞:     作曲:
Oh baby baby hi มาเถอะยังไม่สาย
let’s breaking out the Door โว้ โว โว โว โว่
Say hi ถ้าขาเธอยังไม่ตาย
let’s dancing on the floor โว้ โว โว โว โว่

"ตื่นลืมตาขึ้นมา ในเมืองที่มีแต่ปัญหา มองขึ้นไปบนฟ้า
สิ่งใดที่เราตามหาไขว่คว้าตั้งมากมาย ความฝันนั้นยิ่งใหญ่กว่าจะเจอ

เติบโตจนวันนี้ ยังไม่เคยมีความรัก
อยากที่จะรู้จัก กลับโดนมาลวงหลอกกัน
เงินซื้อได้ทุกอย่าง ความรักไม่มีค่ามากกว่าทอง

Oh baby baby hi มาเถอะยังไม่สาย
let’s breaking out the Door โว้ โว โว โว โว่
Say hi ถ้าขาเธอยังไม่ตาย
let’s dancing on the floor โว้ โว โว โว โว่

ข้างนอกยังคงมีรถเต็มถนน
ไม่ต่างอะไรกับคนที่ดิ้นรนด้วยความฝัน
ชีวิตมันไม่ง่าย แต่มันก็ไม่ได้ยาก ปล่อยใจไปกับเพลง

Oh baby baby hi มาเถอะยังไม่สาย
let’s breaking out the Door โว้ โว โว โว โว่
Say hi ถ้าขาเธอยังไม่ตาย
let’s dancing on the floor โว้ โว โว โว โว่

(ความรัก ความฝัน) ผู้คนเป็นล้าน (ความรัก ความฝัน) ใช้เงินเป็นล้าน
(ความรัก ความฝัน) ผู้คนเป็นล้าน (ความรัก ความฝัน)

Oh baby baby hi มาเถอะยังไม่สาย
let’s breaking out the Door โว้ โว โว โว โว่
Say hi ถ้าขาเธอยังไม่ตาย
let’s dancing on the floor โว้ โว โว โว โว่

hi มาเถอะยังไม่สาย
let’s breaking out the Door โว้ โว โว โว โว่
Say hi ถ้าขาเธอยังไม่ตาย
let’s dancing on the floor โว้ โว โว โว โว่