KKBOX Logo
KKBOX Logo

作詞:-   作曲:-

ฉันรู้ว่าเธอยังห่วงใย ฉันรู้ว่าใจเธอยังสั่น
ฉันรู้ว่าเธอไม่ต้องการทำให้เรื่องของเราลงเอยแบบนี้
ถึงแม้มันลำบากใจ เธอก็ต้องไปอยู่ดี
วิธีเช็ดน้ำตาที่เธอมี คิดซะว่าจะเจอคนดีกว่าอย่างฉัน
ไม่คิดกังวลอะไรเดินไปตามที่เธอฝัน
ฉันอยู่ตรงนี้ได้ไม่ต้องเป็นห่วงกัน
เมื่อก่อนไม่มีใครฉันก็เคยผ่านมา
เธอ...พบคนที่ใช่ของไปดีเถอะหนา
หากเจ็บอีกนานแต่ว่าฉันคงไม่เป็นไร
เคยมีตัวคนเดียวก็แค่มีเท่าเดิม ก็แค่ไม่เหลือใคร
คนเราจะมีสักกี่ครั้ง ได้เดินบนทางที่ตรงใจ
เธอจะมาลาแล้วก้าวไปเจอและได้อะไรดีๆ กว่ากัน
อย่างคิดกังวลอะไรเดินไปตามที่เธอฝัน
ฉันอยู่ตรงนี้ได้ไม่ต้องเป็นห่วงกัน
เมื่อก่อนไม่มีใครฉันก็เคยผ่านมา
เธอ...พบคนที่ใช่ของไปดีเถอะหนา
หากเจ็บอีกนานแต่ว่าฉันคงไม่เป็นไร
เคยมีตัวคนเดียวก็แค่มีเท่าเดิม ก็แค่ไม่เหลือใคร
เปลี่ยนใจเธอไม่ได้ ไม่ฝืนใจกัน ก็ทิ้งกันไป
หากทำใจได้ยาก คงไม่เป็นไร แค่เสียเธอไป
ฉันอยู่ตรงนี้ได้ไม่ต้องเป็นห่วงกัน
เมื่อก่อนไม่มีใครฉันก็เคยผ่านมา
เธอ...พบคนที่ใช่ของไปดีเถอะหนา
หากเจ็บอีกนานแต่ว่าฉันคงไม่เป็นไร
เคยมีตัวคนเดียวก็แค่มีเท่าเดิม ก็แค่ไม่เหลือใคร

เท่าเดิม

KKBOXを起動

作詞:-   作曲:-

ฉันรู้ว่าเธอยังห่วงใย ฉันรู้ว่าใจเธอยังสั่น
ฉันรู้ว่าเธอไม่ต้องการทำให้เรื่องของเราลงเอยแบบนี้
ถึงแม้มันลำบากใจ เธอก็ต้องไปอยู่ดี
วิธีเช็ดน้ำตาที่เธอมี คิดซะว่าจะเจอคนดีกว่าอย่างฉัน
ไม่คิดกังวลอะไรเดินไปตามที่เธอฝัน
ฉันอยู่ตรงนี้ได้ไม่ต้องเป็นห่วงกัน
เมื่อก่อนไม่มีใครฉันก็เคยผ่านมา
เธอ...พบคนที่ใช่ของไปดีเถอะหนา
หากเจ็บอีกนานแต่ว่าฉันคงไม่เป็นไร
เคยมีตัวคนเดียวก็แค่มีเท่าเดิม ก็แค่ไม่เหลือใคร
คนเราจะมีสักกี่ครั้ง ได้เดินบนทางที่ตรงใจ
เธอจะมาลาแล้วก้าวไปเจอและได้อะไรดีๆ กว่ากัน
อย่างคิดกังวลอะไรเดินไปตามที่เธอฝัน
ฉันอยู่ตรงนี้ได้ไม่ต้องเป็นห่วงกัน
เมื่อก่อนไม่มีใครฉันก็เคยผ่านมา
เธอ...พบคนที่ใช่ของไปดีเถอะหนา
หากเจ็บอีกนานแต่ว่าฉันคงไม่เป็นไร
เคยมีตัวคนเดียวก็แค่มีเท่าเดิม ก็แค่ไม่เหลือใคร
เปลี่ยนใจเธอไม่ได้ ไม่ฝืนใจกัน ก็ทิ้งกันไป
หากทำใจได้ยาก คงไม่เป็นไร แค่เสียเธอไป
ฉันอยู่ตรงนี้ได้ไม่ต้องเป็นห่วงกัน
เมื่อก่อนไม่มีใครฉันก็เคยผ่านมา
เธอ...พบคนที่ใช่ของไปดีเถอะหนา
หากเจ็บอีกนานแต่ว่าฉันคงไม่เป็นไร
เคยมีตัวคนเดียวก็แค่มีเท่าเดิม ก็แค่ไม่เหลือใคร