KKBOX Logo
KKBOX Logo

作詞:林東松   作曲:林東松編曲: Ewan Den
吉他: 倪方來
和聲: 蕭蔓萱

嘴含一滴 愛情的露水
思念的滋味
惦心裡散開
阮將你當作唯一 手貼心肝心只有你
伴春風傳達阮想你 每一暝

一份癡心 已經寄乎你
限時的癡情 送到你面前
阮每日等你消息 一粒心滿滿攏是你
無奈緣份將咱拆開 留相思折磨來過日

是為什麼 留袂條你惦阮身邊
欲求什麼 問天問地嘛無反應
是為什麼 付出的人總是傷心
一滴愛情露水 叫阮怎樣袂記你~


一份癡心 已經寄乎你
限時的癡情 送到你面前
阮每日等你消息 一粒心滿滿攏是你
無奈緣份將咱拆開 留相思折磨來過日

是為什麼 留袂條你惦阮身邊
欲求什麼 問天問地嘛無反應
是為什麼 付出的人總是傷心
一滴愛情露水 叫阮怎樣袂記你~

是為什麼 留袂條你惦阮身邊
欲求什麼 問天問地嘛無反應
是為什麼 付出的人總是傷心
一滴愛情露水 叫阮怎樣袂記你~
一滴愛情露水 叫阮怎樣袂記你~


愛情露水

KKBOXを起動

作詞:林東松   作曲:林東松編曲: Ewan Den
吉他: 倪方來
和聲: 蕭蔓萱

嘴含一滴 愛情的露水
思念的滋味
惦心裡散開
阮將你當作唯一 手貼心肝心只有你
伴春風傳達阮想你 每一暝

一份癡心 已經寄乎你
限時的癡情 送到你面前
阮每日等你消息 一粒心滿滿攏是你
無奈緣份將咱拆開 留相思折磨來過日

是為什麼 留袂條你惦阮身邊
欲求什麼 問天問地嘛無反應
是為什麼 付出的人總是傷心
一滴愛情露水 叫阮怎樣袂記你~


一份癡心 已經寄乎你
限時的癡情 送到你面前
阮每日等你消息 一粒心滿滿攏是你
無奈緣份將咱拆開 留相思折磨來過日

是為什麼 留袂條你惦阮身邊
欲求什麼 問天問地嘛無反應
是為什麼 付出的人總是傷心
一滴愛情露水 叫阮怎樣袂記你~

是為什麼 留袂條你惦阮身邊
欲求什麼 問天問地嘛無反應
是為什麼 付出的人總是傷心
一滴愛情露水 叫阮怎樣袂記你~
一滴愛情露水 叫阮怎樣袂記你~