ธารารัตน์

作詞:    作曲:

Roo mai wah tur naruk dtaun mao
Oh thararat bao bao
Dtae mai dtok long loom ruk kon mao mai ao rauk
Chun roo wah tur na rai ja dtai
Tur mee poochai mahk mai
Yah mah look mai kon yahng tur chun mai ao rauk

Roo mai wah tur naruk dtaun mao
Oh thararat bao bao
Dtae mai dtok long loom ruk kon mao mai ao rauk
Chun roo wah tur na rai ja dtai
Tur mee poochai mahk mai
Tah long bpai ruk tur kong tum chun deuat raun

Nai kum keun tee way wah
Alcohol bplian tur bpai chah chah
Jai tur gumlung riak hah
Hai chun kao bpai kwai kwah

Yoo yoo tur gor mah hah eng
Mah duay tah dten tee raun raeng
Tur aht ja chaup kon raung pleng
Reu tur doo tee kaung paeng

Tur aht yahk dai chun bpen faen
Reu dtaung gahn piang one night stand
I don’t know

Roo mai wah tur naruk dtaun mao
Oh thararat bao bao
Dtae mai dtok long loom ruk kon mao mai ao rauk
Chun roo wah tur na rai ja dtai
Tur mee poochai mahk mai
Yah mah look mai kon yahng tur chun mai ao rauk

Roo mai wah tur naruk dtaun mao
Oh thararat bao bao
Dtae mai dtok long loom ruk kon mao mai ao rauk
Chun roo wah tur na rai ja dtai
Tur mee poochai mahk mai
Tah long bpai ruk tur kong tum chun deuat raun

Mai wah yung ngai gor dtahm mai yaum tur rauk
Por chun dai sing tee dtaung gahn chun ja bpai mai bauk
Kae kon tee jur rawahng tahng mai dai sumkun
Mai chai ruk tae dtalaut gahn

Gor kon yahng tur mun ngai bpai
Bproht tur yah tum bpen dai jai
Krai dtor krai gor dai tur
Ja hai chun ruk tur dai ngai
Gor tur mun rai gern
Mai chai chun mai mee hua jai
Mae thararat

Roo mai wah tur naruk dtaun mao
Oh thararat bao bao
Dtae mai dtok long loom ruk kon mao mai ao rauk
Chun roo wah tur na rai ja dtai
Tur mee poochai mahk mai
Yah mah look mai kon yahng tur chun mai ao rauk

Roo mai wah tur naruk dtaun mao
Oh thararat bao bao
Dtae mai dtok long loom ruk kon mao mai ao rauk
Chun roo wah tur na rai ja dtai
Tur mee poochai mahk mai
Tah long bpai ruk tur kong tum chun deuat raun