KKBOX Logo
KKBOX Logo

作詞:庭竹   作曲:庭竹


我知影 這段期間 你ㄟ痛苦甲你ㄟ煩惱
阮攏知影 在這段期間 很多很多的事情 乎你受苦嘍

阿嬤 你免煩惱
很快 一切攏ㄟ順事
阿嬤 你麥煩惱
阮攏ㄟ在這
為你祝福

我知影 這段期間 你ㄟ痛苦甲你ㄟ煩惱
阮攏知影 在這段期間 很多很多的事情 乎你受苦嘍
阿嬤 你免煩惱
很快 一切攏ㄟ順事
阿嬤 你麥煩惱
阮攏ㄟ在這 為你祝福

記憶中你的一切 對著阮ㄟ關愛
我代表歸家夥仔 一句話 阮攏真愛你啊
阿嬤 你免煩惱
很快 一切攏ㄟ順事
阿嬤 你麥煩惱
阮攏ㄟ在這 等你返來

我知影 這段期間 你真痛苦 你真煩惱
免操煩 都交代給阮
很多很多的事情 攏記在阮心內

Grandma (阿嬤) - Original

KKBOXを起動

作詞:庭竹   作曲:庭竹


我知影 這段期間 你ㄟ痛苦甲你ㄟ煩惱
阮攏知影 在這段期間 很多很多的事情 乎你受苦嘍

阿嬤 你免煩惱
很快 一切攏ㄟ順事
阿嬤 你麥煩惱
阮攏ㄟ在這
為你祝福

我知影 這段期間 你ㄟ痛苦甲你ㄟ煩惱
阮攏知影 在這段期間 很多很多的事情 乎你受苦嘍
阿嬤 你免煩惱
很快 一切攏ㄟ順事
阿嬤 你麥煩惱
阮攏ㄟ在這 為你祝福

記憶中你的一切 對著阮ㄟ關愛
我代表歸家夥仔 一句話 阮攏真愛你啊
阿嬤 你免煩惱
很快 一切攏ㄟ順事
阿嬤 你麥煩惱
阮攏ㄟ在這 等你返來

我知影 這段期間 你真痛苦 你真煩惱
免操煩 都交代給阮
很多很多的事情 攏記在阮心內