KKBOX Logo
KKBOX Logo

作詞:-   作曲:-

เมื่อคืนนั้น ฉันฝันถึงเธอจนตื่น
ตลอดคืนตื่นเต้น ตลอดเวลา
เพิ่งจะฝันเป็นคราวแรก แปลกหนักหนา
พบเธอแล้วยิ่งประหม่า
นึกอายหน้า ไม่กล้ามอง

อยากจะฝันถึงเธอวันยังค่ำ
อยากจะซ้ำรอยฝัน เป็นรอบสอง
อยากจะกิน ยานอนหลับสักครึ่งกล่อง
เพื่อฝันถึงเธอให้คล่อง สมเป็นคู่ครองเธออย่างฝันฝัน

เมื่อคืนนั้น ฉันฝันถึงเธอจนตื่น
ตลอดคืนตื่นเต้น ตลอดเวลา
เพิ่งจะฝันเป็นคราวแรก แปลกหนักหนา
พบเธอแล้วยิ่งประหม่า
นึกอายหน้า ไม่กล้ามอง

อยากจะฝันถึงเธอวันยังค่ำ
อยากจะซ้ำรอยฝัน เป็นรอบสอง
อยากจะกิน ยานอนหลับสักครึ่งกล่อง
เพื่อฝันถึงเธอให้คล่อง สมเป็นคู่ครองเธออย่างฝันฝัน

ฝัน ฝัน

KKBOXを起動

作詞:-   作曲:-

เมื่อคืนนั้น ฉันฝันถึงเธอจนตื่น
ตลอดคืนตื่นเต้น ตลอดเวลา
เพิ่งจะฝันเป็นคราวแรก แปลกหนักหนา
พบเธอแล้วยิ่งประหม่า
นึกอายหน้า ไม่กล้ามอง

อยากจะฝันถึงเธอวันยังค่ำ
อยากจะซ้ำรอยฝัน เป็นรอบสอง
อยากจะกิน ยานอนหลับสักครึ่งกล่อง
เพื่อฝันถึงเธอให้คล่อง สมเป็นคู่ครองเธออย่างฝันฝัน

เมื่อคืนนั้น ฉันฝันถึงเธอจนตื่น
ตลอดคืนตื่นเต้น ตลอดเวลา
เพิ่งจะฝันเป็นคราวแรก แปลกหนักหนา
พบเธอแล้วยิ่งประหม่า
นึกอายหน้า ไม่กล้ามอง

อยากจะฝันถึงเธอวันยังค่ำ
อยากจะซ้ำรอยฝัน เป็นรอบสอง
อยากจะกิน ยานอนหลับสักครึ่งกล่อง
เพื่อฝันถึงเธอให้คล่อง สมเป็นคู่ครองเธออย่างฝันฝัน