KKBOX Logo
KKBOX Logo

作詞:台東童謠/林雯玲改寫   作曲:陳明章


小隆寫批

小隆寫批 船仔歕鼓吹
阿伯仔摸田螺 船仔是阮的
弟弟無食飯 姐姐真嘸甘
目睭憩憩 明仔載請人客

小隆寫批 船仔歕鼓吹
阿伯仔摸田螺 船仔是阮的
弟弟無食飯 姐姐真嘸甘
目睭憩憩 明仔載請人客

小隆寫批 船仔歕鼓吹
阿伯仔摸田螺 船仔是阮的
弟弟無食飯 姐姐真嘸甘
目睭憩憩 明仔載請人客

小隆寫批 船仔歕鼓吹
阿伯仔摸田螺 船仔是阮的
弟弟無食飯 姐姐真嘸甘
目睭憩憩 明仔載請人客

小隆寫批 船仔歕鼓吹
阿伯仔摸田螺 船仔是阮的
弟弟無食飯 姐姐真嘸甘

小隆寫批

KKBOXを起動

作詞:台東童謠/林雯玲改寫   作曲:陳明章


小隆寫批

小隆寫批 船仔歕鼓吹
阿伯仔摸田螺 船仔是阮的
弟弟無食飯 姐姐真嘸甘
目睭憩憩 明仔載請人客

小隆寫批 船仔歕鼓吹
阿伯仔摸田螺 船仔是阮的
弟弟無食飯 姐姐真嘸甘
目睭憩憩 明仔載請人客

小隆寫批 船仔歕鼓吹
阿伯仔摸田螺 船仔是阮的
弟弟無食飯 姐姐真嘸甘
目睭憩憩 明仔載請人客

小隆寫批 船仔歕鼓吹
阿伯仔摸田螺 船仔是阮的
弟弟無食飯 姐姐真嘸甘
目睭憩憩 明仔載請人客

小隆寫批 船仔歕鼓吹
阿伯仔摸田螺 船仔是阮的
弟弟無食飯 姐姐真嘸甘