KKBOX Logo
KKBOX Logo

作詞:-   作曲:-

คุณจะเป็นจะตาย เขาก็ไม่แคร์ มีแต่ทำให้เศร้า
คุณต้องเจ็บต้องช้ำ เขาก็ไม่อยู่ ผมยิ่งดูยิ่งเศร้า

ที่จริงแล้วผมไม่เกี่ยว แต่เกลียดคนใจร้าย มันเกลียดจนทนไม่ไหว

อย่างเงี้ยต้องขโมย ต้องลักพาตัว คุณไม่ต้องกลัวผมใจดี
อย่างเงี้ยต้องขโมย โกยทั้งหัวใจ ไม่ต้องลำบากอยู่อย่างเนี้ย

คุณจะนอนระทม เขาก็ไม่แล มีแต่ทำให้กลุ้ม
ดูคุณอยู่ตั้งนาน สงสารเหลือเกิน เลยจำเป็นต้องอุ้ม

ที่จริงแล้วผมไม่เกี่ยว แต่เกลียดคนใจร้าย มันเกลียดจนทนไม่ไหว

อย่างเงี้ยต้องขโมย ต้องลักพาตัว คุณไม่ต้องกลัวผมใจดี
อย่างเงี้ยต้องขโมย โกยทั้งหัวใจ ไม่ต้องลำบากอยู่อย่างเนี้ย

แค่เป็นห่วงเป็นใย เป็นห่วงคุณรู้ไหม
แค่เป็นห่วงเป็นใย ไม่อยากปล่อยคุณไว้

ที่จริงแล้วผมไม่เกี่ยว แต่เกลียดคนใจร้าย มันเกลียดจนทนไม่ไหว

อย่างเงี้ยต้องขโมย ต้องลักพาตัว คุณไม่ต้องกลัวผมใจดี
อย่างเงี้ยต้องขโมย โกยทั้งหัวใจ ไม่ต้องลำบากอยู่อย่างเนี้ย

อย่างเงี้ยต้องขโมย ต้องลักพาตัว คุณไม่ต้องกลัวผมใจดี
อย่างเงี้ยต้องขโมย โกยทั้งหัวใจ ไม่ต้องลำบากอยู่อย่างเนี้ย

แมวขโมย

KKBOXを起動

作詞:-   作曲:-

คุณจะเป็นจะตาย เขาก็ไม่แคร์ มีแต่ทำให้เศร้า
คุณต้องเจ็บต้องช้ำ เขาก็ไม่อยู่ ผมยิ่งดูยิ่งเศร้า

ที่จริงแล้วผมไม่เกี่ยว แต่เกลียดคนใจร้าย มันเกลียดจนทนไม่ไหว

อย่างเงี้ยต้องขโมย ต้องลักพาตัว คุณไม่ต้องกลัวผมใจดี
อย่างเงี้ยต้องขโมย โกยทั้งหัวใจ ไม่ต้องลำบากอยู่อย่างเนี้ย

คุณจะนอนระทม เขาก็ไม่แล มีแต่ทำให้กลุ้ม
ดูคุณอยู่ตั้งนาน สงสารเหลือเกิน เลยจำเป็นต้องอุ้ม

ที่จริงแล้วผมไม่เกี่ยว แต่เกลียดคนใจร้าย มันเกลียดจนทนไม่ไหว

อย่างเงี้ยต้องขโมย ต้องลักพาตัว คุณไม่ต้องกลัวผมใจดี
อย่างเงี้ยต้องขโมย โกยทั้งหัวใจ ไม่ต้องลำบากอยู่อย่างเนี้ย

แค่เป็นห่วงเป็นใย เป็นห่วงคุณรู้ไหม
แค่เป็นห่วงเป็นใย ไม่อยากปล่อยคุณไว้

ที่จริงแล้วผมไม่เกี่ยว แต่เกลียดคนใจร้าย มันเกลียดจนทนไม่ไหว

อย่างเงี้ยต้องขโมย ต้องลักพาตัว คุณไม่ต้องกลัวผมใจดี
อย่างเงี้ยต้องขโมย โกยทั้งหัวใจ ไม่ต้องลำบากอยู่อย่างเนี้ย

อย่างเงี้ยต้องขโมย ต้องลักพาตัว คุณไม่ต้องกลัวผมใจดี
อย่างเงี้ยต้องขโมย โกยทั้งหัวใจ ไม่ต้องลำบากอยู่อย่างเนี้ย