KKBOX Logo
KKBOX Logo

作詞:曹雅雯 許明傑   作曲:張文綺 許明傑

講一聲
我無欲
世間男性彼多不若你一個
一切當作是阮欠你的

真心為來你癡迷 為你付出所有的一切
你還是架無情 講切就切 若是無誠意就請你借過
昨暝的山盟海誓 講我是你永遠的寶貝
今日一句歹勢消失無塊通找 請問你甲我當作啥毀
RAP 欲切就切無欲後悔 無欲乎你擱看衰
想不到想不到你會這花 乎我來跋一倒架狼狽

講一聲一聲再會嘸免你來賠
我無欲無欲擱聽你的白賊話
你置阮的心中是一個過客 是你先來演出這場反背
講一聲一聲再會嘸免你來賠 看一個就愛一個甘若像咧飲茶
世間男性彼多不若你一個 一切當作是阮欠你的 感情債

真心為來你癡迷 為你付出所有的一切
你還是架無情 講切就切 若是無誠意就請你借過
昨暝的山盟海誓 講我是你永遠的寶貝
今日一句歹勢消失無塊通找 請問你甲我當作啥毀
RAP 欲切就切免撥會 現在開始我要自由飛
想不到想不到你會這花 乎我來跋一倒架狼狽

講一聲一聲再會嘸免你來賠
我無欲無欲擱聽你的白賊話
你置阮的心中是一個過客 是你先來演出這場反背
講一聲一聲再會嘸免你來賠 看一個就愛一個甘若像咧飲茶
世間男性彼多不若你一個 一切當作是阮欠你的 感情債

講一聲一聲再會嘸免你來賠
我無欲無欲擱聽你的白賊話
你置阮的心中是一個過客 是你先來演出這場反背
講一聲一聲再會嘸免你來賠 看一個就愛一個甘若像咧飲茶
世間男性彼多不若你一個 一切當作是阮欠你的 感情債

請你借過

KKBOXを起動

作詞:曹雅雯 許明傑   作曲:張文綺 許明傑

講一聲
我無欲
世間男性彼多不若你一個
一切當作是阮欠你的

真心為來你癡迷 為你付出所有的一切
你還是架無情 講切就切 若是無誠意就請你借過
昨暝的山盟海誓 講我是你永遠的寶貝
今日一句歹勢消失無塊通找 請問你甲我當作啥毀
RAP 欲切就切無欲後悔 無欲乎你擱看衰
想不到想不到你會這花 乎我來跋一倒架狼狽

講一聲一聲再會嘸免你來賠
我無欲無欲擱聽你的白賊話
你置阮的心中是一個過客 是你先來演出這場反背
講一聲一聲再會嘸免你來賠 看一個就愛一個甘若像咧飲茶
世間男性彼多不若你一個 一切當作是阮欠你的 感情債

真心為來你癡迷 為你付出所有的一切
你還是架無情 講切就切 若是無誠意就請你借過
昨暝的山盟海誓 講我是你永遠的寶貝
今日一句歹勢消失無塊通找 請問你甲我當作啥毀
RAP 欲切就切免撥會 現在開始我要自由飛
想不到想不到你會這花 乎我來跋一倒架狼狽

講一聲一聲再會嘸免你來賠
我無欲無欲擱聽你的白賊話
你置阮的心中是一個過客 是你先來演出這場反背
講一聲一聲再會嘸免你來賠 看一個就愛一個甘若像咧飲茶
世間男性彼多不若你一個 一切當作是阮欠你的 感情債

講一聲一聲再會嘸免你來賠
我無欲無欲擱聽你的白賊話
你置阮的心中是一個過客 是你先來演出這場反背
講一聲一聲再會嘸免你來賠 看一個就愛一個甘若像咧飲茶
世間男性彼多不若你一個 一切當作是阮欠你的 感情債