KKBOX Logo
KKBOX Logo

作詞:李友雄   作曲:李友雄


★☆★☆
你兄我弟煙酒相隨
飲呷酒矸找無耳
關公劉備交陪張飛
阮是林投竹刺來鬥纏
兄弟咱講讚嘜懷疑
看衰說無錢
剖西瓜偎兜一邊
兄弟若想袂開心稀微
人情義理滾甲像海水
江湖路若返頭欲回去
走前踏後進退攏灑雨綿
江湖飯是捧著剉袂離
半燒半冷鹹淡誰知味
《間奏中請稍候》
★☆★☆
你兄我弟煙酒相隨
飲呷酒矸找無耳
關公劉備交陪張飛
阮是林投竹刺來鬥纏
兄弟咱講讚嘜懷疑
看衰說無錢
剖西瓜偎兜一邊
兄弟若想袂開心稀微
人情義理滾甲像海水
江湖路若返頭欲回去
走前踏後進退攏灑雨綿
江湖飯是捧著剉袂離
半燒半冷鹹淡誰知味

収録アルバム

兄弟 - 八點檔<世間情>片頭曲 、 <戲說台灣>片頭曲、五點檔<家和萬事興>片頭曲

KKBOXを起動

作詞:李友雄   作曲:李友雄


★☆★☆
你兄我弟煙酒相隨
飲呷酒矸找無耳
關公劉備交陪張飛
阮是林投竹刺來鬥纏
兄弟咱講讚嘜懷疑
看衰說無錢
剖西瓜偎兜一邊
兄弟若想袂開心稀微
人情義理滾甲像海水
江湖路若返頭欲回去
走前踏後進退攏灑雨綿
江湖飯是捧著剉袂離
半燒半冷鹹淡誰知味
《間奏中請稍候》
★☆★☆
你兄我弟煙酒相隨
飲呷酒矸找無耳
關公劉備交陪張飛
阮是林投竹刺來鬥纏
兄弟咱講讚嘜懷疑
看衰說無錢
剖西瓜偎兜一邊
兄弟若想袂開心稀微
人情義理滾甲像海水
江湖路若返頭欲回去
走前踏後進退攏灑雨綿
江湖飯是捧著剉袂離
半燒半冷鹹淡誰知味