KKBOX Logo
KKBOX Logo

作詞:林從胤   作曲:林從胤


我是關置籠仔內的鳥仔
已經袂記天頂有多闊
想要離開你虛情的世界
飛去外面找我的彩霞

我是關置籠仔內的鳥仔
已經袂記自由的感覺
嘸願擱忍受深夜的孤單
咱的未來已經看嘸影

我親像愛情的憨人
明知愛到最後嘸彩工
明知你愛的是別人
我猶原期待 有你的美夢

我親像愛情的憨人
嘸願等待最後變成空
嘸願擱為你目屎流
無論多愛你 決心將你來放

我是關置籠仔內的鳥仔
已經袂記天頂有多闊
想要離開你虛情的世界
飛去外面找我的彩霞

我是關置籠仔內的鳥仔
已經袂記自由的感覺
嘸願擱忍受深夜的孤單
咱的未來已經看嘸影

我親像愛情的憨人
明知愛到最後嘸彩工
明知你愛的是別人
我猶原期待 有你的美夢

我親像愛情的憨人
嘸願等待最後變成空
嘸願擱為你目屎流
無論多愛你 決心將你來放

我親像愛情的憨人
明知愛到最後嘸彩工
明知你愛的是別人
我猶原期待 有你的美夢

我親像愛情的憨人
嘸願等待最後變成空
嘸願擱為你目屎流
無論多愛你 決心將你來放

収録アルバム

籠仔內的鳥仔

KKBOXを起動

作詞:林從胤   作曲:林從胤


我是關置籠仔內的鳥仔
已經袂記天頂有多闊
想要離開你虛情的世界
飛去外面找我的彩霞

我是關置籠仔內的鳥仔
已經袂記自由的感覺
嘸願擱忍受深夜的孤單
咱的未來已經看嘸影

我親像愛情的憨人
明知愛到最後嘸彩工
明知你愛的是別人
我猶原期待 有你的美夢

我親像愛情的憨人
嘸願等待最後變成空
嘸願擱為你目屎流
無論多愛你 決心將你來放

我是關置籠仔內的鳥仔
已經袂記天頂有多闊
想要離開你虛情的世界
飛去外面找我的彩霞

我是關置籠仔內的鳥仔
已經袂記自由的感覺
嘸願擱忍受深夜的孤單
咱的未來已經看嘸影

我親像愛情的憨人
明知愛到最後嘸彩工
明知你愛的是別人
我猶原期待 有你的美夢

我親像愛情的憨人
嘸願等待最後變成空
嘸願擱為你目屎流
無論多愛你 決心將你來放

我親像愛情的憨人
明知愛到最後嘸彩工
明知你愛的是別人
我猶原期待 有你的美夢

我親像愛情的憨人
嘸願等待最後變成空
嘸願擱為你目屎流
無論多愛你 決心將你來放