KKBOX Logo
KKBOX Logo

作詞:張欣瑜   作曲:林從胤哪是朋友講起你 總是不甘我愛著你
乎你阮全部的天 換來尚冷的暗暝
不顧別人的反對 甘願為你變成罪人
親像喝著忘魂水 墜落情海袂凍清醒

阮一直憨憨塊等待 等你帶我去
咱兩人幸福所在

阮嘸願講出來 攏是為著愛
願意用千年的目屎 交換你一工的疼愛
望你會凍瞭解 攏是為著愛
願意付出阮的世界 交換你的心 倒 返 來


哪是朋友講起你 總是不甘我愛著你
乎你阮全部的天 換來尚冷的暗暝
不顧別人的反對 甘願為你變成罪人
親像喝著忘魂水 墜落情海袂凍清醒

阮一直憨憨塊等待 等你帶我去
咱兩人幸福所在

阮嘸願講出來 攏是為著愛
願意用千年的目屎 交換你一工的疼愛
望你會凍瞭解 攏是為著愛
願意付出阮的世界 交換你的心 倒 返 來

阮嘸願講出來 攏是為著愛
願意用千年的目屎 交換你一工的疼愛
望你會凍瞭解 攏是為著愛
願意付出阮的世界 交換你的真心
倒 返 來

収録アルバム

攏是為著愛

KKBOXを起動

作詞:張欣瑜   作曲:林從胤哪是朋友講起你 總是不甘我愛著你
乎你阮全部的天 換來尚冷的暗暝
不顧別人的反對 甘願為你變成罪人
親像喝著忘魂水 墜落情海袂凍清醒

阮一直憨憨塊等待 等你帶我去
咱兩人幸福所在

阮嘸願講出來 攏是為著愛
願意用千年的目屎 交換你一工的疼愛
望你會凍瞭解 攏是為著愛
願意付出阮的世界 交換你的心 倒 返 來


哪是朋友講起你 總是不甘我愛著你
乎你阮全部的天 換來尚冷的暗暝
不顧別人的反對 甘願為你變成罪人
親像喝著忘魂水 墜落情海袂凍清醒

阮一直憨憨塊等待 等你帶我去
咱兩人幸福所在

阮嘸願講出來 攏是為著愛
願意用千年的目屎 交換你一工的疼愛
望你會凍瞭解 攏是為著愛
願意付出阮的世界 交換你的心 倒 返 來

阮嘸願講出來 攏是為著愛
願意用千年的目屎 交換你一工的疼愛
望你會凍瞭解 攏是為著愛
願意付出阮的世界 交換你的真心
倒 返 來