Lyricist: -   Composer: -

เธอให้ลืมเรื่องราวที่ผ่าน อย่าจำเรื่องราวที่มี
เธอให้ลืมเวลาที่ดี ต่อจากนี้มันจะไม่มีเรา
เธอให้ลืมรักเราให้หมด เธอให้ลบภาพเราง่าย ๆ
แต่ฉันนั้นทำไม่ได้ ไม่ว่านานเท่าไหร่ ไม่ลืมเธอ

จะลืม ได้ยังไง ข่มตาให้นอนหลับลงเมื่อไร
ยังฝันถึงเธอได้ทุกคืน

ฝันหลอกใจ ว่าเรายังรักกัน
ฝันว่าใจเธอนั้น ไม่มีอะไรที่เปลี่ยนไป
แม้ความจริง เธอนั้น ไม่สนใจ
ไม่รู้ว่าทำไม ใจฉันมันคงยัง ไม่ลืม

เธอบอกกันว่าเราต้องจบ เธอให้ลบมันไปง่าย ๆ
แต่ฉันนั้นทำไม่ได้ ไม่ว่านานเท่าไหร่ไม่ลืมเธอ

จะลืม ได้ยังไง ข่มตาให้นอนหลับลงเมื่อไร
ยังฝันถึงเธอได้ทุกคืน

ฝันหลอกใจ ว่าเรายังรักกัน
ฝันว่าใจเธอนั้น ไม่มีอะไรที่เปลี่ยนไป
แม้ความจริง เธอนั้น ไม่สนใจ
ไม่รู้ว่าทำไม ใจฉันมันคงยัง ไม่ลืม

ฝันหลอกใจ ว่าเรายังรักกัน
ฝันว่าใจเธอนั้น ไม่มีอะไรที่เปลี่ยนไป
แม้ความจริง เธอนั้น ไม่สนใจ
ไม่รู้ว่าทำไม ใจฉันมันคงยัง

ฝันหลอกใจ ว่าเรายังรักกัน
ฝันว่าใจเธอนั้น ไม่มีอะไรที่เปลี่ยนไป
แม้ความจริง เธอนั้น ไม่สนใจ
ไม่รู้ว่าทำไม ใจฉันมันคงยัง ไม่ลืม

ฝัน หลอก ใจ

Preview Open KKBOX

Lyricist: -   Composer: -

เธอให้ลืมเรื่องราวที่ผ่าน อย่าจำเรื่องราวที่มี
เธอให้ลืมเวลาที่ดี ต่อจากนี้มันจะไม่มีเรา
เธอให้ลืมรักเราให้หมด เธอให้ลบภาพเราง่าย ๆ
แต่ฉันนั้นทำไม่ได้ ไม่ว่านานเท่าไหร่ ไม่ลืมเธอ

จะลืม ได้ยังไง ข่มตาให้นอนหลับลงเมื่อไร
ยังฝันถึงเธอได้ทุกคืน

ฝันหลอกใจ ว่าเรายังรักกัน
ฝันว่าใจเธอนั้น ไม่มีอะไรที่เปลี่ยนไป
แม้ความจริง เธอนั้น ไม่สนใจ
ไม่รู้ว่าทำไม ใจฉันมันคงยัง ไม่ลืม

เธอบอกกันว่าเราต้องจบ เธอให้ลบมันไปง่าย ๆ
แต่ฉันนั้นทำไม่ได้ ไม่ว่านานเท่าไหร่ไม่ลืมเธอ

จะลืม ได้ยังไง ข่มตาให้นอนหลับลงเมื่อไร
ยังฝันถึงเธอได้ทุกคืน

ฝันหลอกใจ ว่าเรายังรักกัน
ฝันว่าใจเธอนั้น ไม่มีอะไรที่เปลี่ยนไป
แม้ความจริง เธอนั้น ไม่สนใจ
ไม่รู้ว่าทำไม ใจฉันมันคงยัง ไม่ลืม

ฝันหลอกใจ ว่าเรายังรักกัน
ฝันว่าใจเธอนั้น ไม่มีอะไรที่เปลี่ยนไป
แม้ความจริง เธอนั้น ไม่สนใจ
ไม่รู้ว่าทำไม ใจฉันมันคงยัง

ฝันหลอกใจ ว่าเรายังรักกัน
ฝันว่าใจเธอนั้น ไม่มีอะไรที่เปลี่ยนไป
แม้ความจริง เธอนั้น ไม่สนใจ
ไม่รู้ว่าทำไม ใจฉันมันคงยัง ไม่ลืม