Lyricist: 許常德   Composer: 游鴻明

阿嬷无识字,但是伊识真多的代志;伊讲闪电是天的锁匙,锁匙打开有雨水
阿嬷无识字,但是有一张情批写乎伊;经过几十年不曾拆开,伊讲写字不如相思
我爱的伊欲来离开,伊讲孤单尚适合伊
无留半字就断了过去,不甘心付出为伊哮归瞑
我爱的伊欲来离开,伊讲孤单尚适合伊
山盟海誓也失去意义,情批拢无字痴心变青眠
我甲阿嬷问,阿嬷的情批是写啥咪;伊讲情人欲爱无勇气,才来用字骗情义

我爱的伊欲来离开,伊讲孤单尚适合伊
无留半字就断了过去,不甘心付出为伊哮归瞑
我爱的伊欲来离开,伊讲孤单尚适合伊
山盟海誓也失去意义,情批拢无字痴心变青眠
我甲阿嬷问,阿嬷的情批是写啥咪;伊讲情人欲爱无勇气,才来用字骗情义
伊讲情人欲爱无勇气,才来用字骗分开

无字的情批

Preview Open KKBOX

Lyricist: 許常德   Composer: 游鴻明

阿嬷无识字,但是伊识真多的代志;伊讲闪电是天的锁匙,锁匙打开有雨水
阿嬷无识字,但是有一张情批写乎伊;经过几十年不曾拆开,伊讲写字不如相思
我爱的伊欲来离开,伊讲孤单尚适合伊
无留半字就断了过去,不甘心付出为伊哮归瞑
我爱的伊欲来离开,伊讲孤单尚适合伊
山盟海誓也失去意义,情批拢无字痴心变青眠
我甲阿嬷问,阿嬷的情批是写啥咪;伊讲情人欲爱无勇气,才来用字骗情义

我爱的伊欲来离开,伊讲孤单尚适合伊
无留半字就断了过去,不甘心付出为伊哮归瞑
我爱的伊欲来离开,伊讲孤单尚适合伊
山盟海誓也失去意义,情批拢无字痴心变青眠
我甲阿嬷问,阿嬷的情批是写啥咪;伊讲情人欲爱无勇气,才来用字骗情义
伊讲情人欲爱无勇气,才来用字骗分开