Lyricist: 黃霑 編:Double C Music workshop/王雙駿   Composer: Joel Villanueva

心里有个谜

心里心里有个谜 难解 难计
心里心里呢个谜 藏在心底

呢个呢个心里谜 完全系 围住你
呢个呢个心里谜 常令我入迷

热爱之花 在我心中开出璀灿 发出美丽
为你相思 为你著迷 我深心里 爱得美丽

请你请你解那迷 莫再将 情怀闭
开放心里俾我谜 迷尽一世

心里心里有个谜 难解 难计
心里心里呢个谜 藏在心底

呢个呢个心里谜 完全系 围住你
呢个呢个心里谜 常令我入迷

热爱之花 在我心中开出璀灿 发出美丽
为你相思 为你著迷 我深心里 爱得美丽

请你请你解那谜 莫再将 情怀闭
开放心里俾我谜 迷尽一世

热爱之花 在我心中开出璀灿 发出美丽
为你相思 为你著迷 我深心里 爱得美丽

请你请你解那谜 莫再将 情怀闭
开放心里俾我谜 迷尽一世

心里有个谜

Preview Open KKBOX

Lyricist: 黃霑 編:Double C Music workshop/王雙駿   Composer: Joel Villanueva

心里有个谜

心里心里有个谜 难解 难计
心里心里呢个谜 藏在心底

呢个呢个心里谜 完全系 围住你
呢个呢个心里谜 常令我入迷

热爱之花 在我心中开出璀灿 发出美丽
为你相思 为你著迷 我深心里 爱得美丽

请你请你解那迷 莫再将 情怀闭
开放心里俾我谜 迷尽一世

心里心里有个谜 难解 难计
心里心里呢个谜 藏在心底

呢个呢个心里谜 完全系 围住你
呢个呢个心里谜 常令我入迷

热爱之花 在我心中开出璀灿 发出美丽
为你相思 为你著迷 我深心里 爱得美丽

请你请你解那谜 莫再将 情怀闭
开放心里俾我谜 迷尽一世

热爱之花 在我心中开出璀灿 发出美丽
为你相思 为你著迷 我深心里 爱得美丽

请你请你解那谜 莫再将 情怀闭
开放心里俾我谜 迷尽一世