One By One

Lyricist: Tim Rice    Composer: Elton John

One By One

Ibabeni njalo bakithi [Hold on tight, my people]
Ninga dinwa [Don't get weary]
Ninga phelelwa nga mandla [Don't lose your strength]
Siya ba bona [We can see]
Bebe fun' ukusi xeda [They wanted to hold us back]
One by one
Ngeke ba lunge [They will not succeed]
One by one
Sizo nqoba [We will win]
One by one
Ngeke ba lunge [They will not succeed]
One by one

Ibabeni njalo bakithi [Hold on tight, my people]
Ninga dinwa [Don't get weary]
Ninga phelelwa nga mandla [Don't lose your strength]
Siya ba bona [We can see]
Bebe fun' ukusi xeda [They wanted to hold us back]
One by one
Ngeke ba lunge [They will not succeed]
One by one
Sizo nqoba [We will win]
One by one
Ngeke ba lunge [They will not succeed]
One by one

Sizo nqoba [We will win]
Ngoba thina [Because]
Siya zazi [We know who we are]

Ngoba thina [Because]
Siya zazi [We know who we are]
Ngoba thina [Because]
Siya zazi [We know who we are]
Ngoba thina [Because]
Siya zazi [We know who we are]

Zobona bayabaleka [Come and see]
Zobon, zobona [The cowards are running away]
Zobon, zobona
Zobon, zobona
Zobon
Amagwala

Ibala lami [The color of my skin]
Elimnyama [That is dark]
Ndiya zidla ngalo [I'm proud of it]

Ibala lami [The color of my skin]
Elimnyama [That is dark]
Ndiza kufa nalo [I will die with it]

Ibala lami [The color of my skin]
Elimnyama [That is dark]
Ndiya zidla ngalo [I'm proud of it]

Kumnandi [Oh yes]
Kwelakakith [It's beautiful]
Kwelakakith Eafrica [It's beautiful in Africa]