Tan-kan-ka-lan (蜥蜴)

Lyricist: 吳昊恩    Composer: 吳昊恩
【卑南母语歌词】

woo~ tan kan ka Dan a, ke mya a ngr yu da ma nay,

an Pa-se-ki yu i kan na ka wei

woo~ tan kan ka Dan a, ke mya a ngr yu da ma nay,

an alepe yu i pwa a-pu- Tan i sa bak

woo~ tan kan ka Dan a, ke mya a ngr yu da ma nay

u ni yan Dan ka waw-lepan


na balian sema lu wan,

na Tiur an a-remeng

a ma u nu alialian


nu se-ma-nga lan tan-kan-ka-lan i

kwar-nang ku ka nu se-ma-ngal kap-kas

nu se-ma-nga lan tan-kan-ka-lan i

kwar-nang ku ka nu se-ma-ngal sa-e ru

sa-e ru...

tan-kan-ka-lan....


【歌词中译】

蜥蜴啊 你在想什么 当你爬在树上
蜥蜴啊 你在想什么 当你睡在花园里
蜥蜴啊 我能不能像你一样 心里没有烦恼
早上的风 晚上的星星 是你的朋友
快乐的蜥蜴 我要和你快乐的奔跑
快乐的蜥蜴 我要和你快乐的微笑