Song

或許就變成書裡的風景

Preview Full Track

Lyricist: 鄭宜農 Enno Cheng/阿爆(阿仍仍)/ 王秋蘭(愛靜)     Composer: 鄭宜農 Enno Cheng/阿爆(阿仍仍)/Chunho编曲:何俊苇 Chunho
制作:何俊苇 Chunho/王昱辰 Yuchain Wang/郑宜农 Enno Cheng

嘿 你敢欲和我斗阵 咱来发明家己的语言
彼是目睭对目睭 是去宇宙踅过一辗 是恬恬咧飞
是伫正确佮思考之间 谦卑阁自然
自我亲像一蕊花 自由开 自由美丽
若是有幸 来予诗人经过
凡势就变作风景 伫册内底

ha
kemasi palikulikuzan a pacun tjanusun
我在低处仰起头来 向你望啊望
namaia sun tua qurepus
你是如此云朵感
namaia sun tua vali
又是那么空气感
a neka nu tjaljuzuanan
没有什么能关得住你
namaia sun tua supung a sevalivali
你像枝枒摇曳 从风来向风去
neka nu namaia
无与伦比的美丽
pakilaing tua su varung a semenay
顺著心里什么感动 就唱啊唱
pakilaing tua su varung a uduli
任由魂里怎么牵动 就跳啊跳
semenay a pa-pa-pa
哼上几口 叭叭叭
uduliu cia-cia-cia
扭下几步 恰恰恰

飘渺的姿态 它曾经是你
修寂寞的学分 不敢问问题
穿上新衣服 忘了把标签剪去
一阵风吹过发出他她牠ㄊㄚ的声音
把秘密藏在一首歌里 你还在寻找传说中的爱情
可能有时候控制不了自己 总要让几个离人伤心
云端是话语的伸展台
你在找一本最适切的字典
在世界就要紧紧相连的这一天
在我们都还支离破碎的这一天
云端是话语的伸展台
而你还在找一本最适切的字典
在世界就要紧紧相连的这一天
在你把拳头伸向镜子的那一天
你敢欲和我斗阵 咱来发明家己的语言
彼是目睭对目睭 是去宇宙踅过一辗 是恬恬咧飞
是伫正确佮思考之间 谦卑阁自然
自我亲像一蕊花 自由开 自由美丽
若是有幸 来予诗人经过 凡势就变作风景 伫册内底

pakilaing tua su varung a semenay
心里什么感动 就唱啊唱