Lyricist: 青山   Composer: 青山

春朝里春风慢慢地吹 人在低头我心依依
有所思兮 有所忆兮 往日欢笑今犹在兮
啊...今犹在兮

夏夜里夜莺轻轻地啼 人在细诉我心依依
有所怀兮 有所梦兮 往日心碎今且补兮
啊...今且补兮

秋天里彩霞片片地起 人在盼望我心依依
有所依兮 有所恋兮 往日伤悲今已逝兮
啊...今已逝兮

冬日里白雪处处地飞 人在等待我心依依
有所祷兮 有所祈兮 往日情意今更美兮
啊...今更美兮

湖畔四拍 - Album Version

Preview Open KKBOX

Lyricist: 青山   Composer: 青山

春朝里春风慢慢地吹 人在低头我心依依
有所思兮 有所忆兮 往日欢笑今犹在兮
啊...今犹在兮

夏夜里夜莺轻轻地啼 人在细诉我心依依
有所怀兮 有所梦兮 往日心碎今且补兮
啊...今且补兮

秋天里彩霞片片地起 人在盼望我心依依
有所依兮 有所恋兮 往日伤悲今已逝兮
啊...今已逝兮

冬日里白雪处处地飞 人在等待我心依依
有所祷兮 有所祈兮 往日情意今更美兮
啊...今更美兮