Song

猛龙特警队

Preview Full Track

Lyricist: Sato Junya     Composer: Kikuchi Shunsuki


改編詞:盧國沾
編曲:歐丁玉
監製:歐丁玉

龍咁威特種警衛 威猛我真勇毅
龍咁威唔怕毒計 掃蕩奸狡惡毒鬼

我衝破陷阱 我實際係最威
我衝破萬難 我一於發威

龍咁威特種警衛 威猛我真勇毅
龍咁威唔怕毒計 鏟惡毒的確係

我衝破陷阱 我實際係最威
我衝破萬難 我一於發威

龍咁威特種警衛 威猛我真勇毅
龍咁威唔怕毒計 鏟惡毒的確係威