Song

送你上山頭

Preview Full Track

Lyricist: 武雄     Composer: 吳永吉


天遐远 山遮崎 风真透
欲行就赶紧走
免臭屁 莫计较 嘛毋免留
我送你上山头
呜~我想欲挫奸挢 (挫讦谯)
你莫阁一直哭 我听甲挡袂牢 (条)
莫阁乱 莫阁问 莫阁骂 莫阁假敖
好人是死了了
风一阵 话一句 酒一喙 吞落去咙喉
咱拢是戆瘾头
呜~我无爱歹声嗽 你莫阁一直哭
我听甲足见笑
呜~人生海海看予透 咱莫阁伤计较
人肉咸咸 (啥人)上敖

草埔青青嗨呀啰哩嗨
世事茫茫嘿啊啰哩嘿
讲透支啊西啊西索米
目屎掰袂离
天大地大嗨呀啰哩嗨
日落西山嘿啊啰哩嘿
免佯 (装)生啊断啊断肠诗
青春䞐 (剩)两字
接引西方Rock啊Rock'n'Roll
莎哟那啦行啊行过桥