Lyricist: 張震嶽   Composer: 張震嶽

Hei Ha Hei O Ha Hei
O Wei A Hei
那鲁湾 Na I Ya O Hei Ya
Hei Ha Hei O Ha Hei
O Wei A Hei
那鲁湾 Na I Ya O Hei Yo

天上的小星星 在夜里很美丽
就像你的眼睛亮晶晶
我们围在一起 营火已经升起
唱歌要很用力 那个很用力

月亮就是我 照亮你的心
温暖你的心
你是小星星 陪在我身边
永远不分离

Hei Ha Hei O Ha Hei
O Wei A Hei
那鲁湾 Na I Ya O Hei Ya
Hei Ha Hei O Ha Hei
O Wei A Hei
那鲁湾 Na I Ya O Hei Yo

天上的小星星 在夜里很美丽
就像你的眼睛亮晶晶
我们围在一起 营火已经升起
唱歌要很用力 那个很用力

月亮就是我 照亮你的心
温暖你的心
你是小星星 陪在我身边
永远不分离

Hei Ha Hei O Ha Hei
O Wei A Hei
那鲁湾 Na I Ya O Hei Ya
Hei Ha Hei O Ha Hei
O Wei A Hei
那鲁湾 Na I Ya O Hei Yo
Hei Ha Hei O Ha Hei
O Wei A Hei
那鲁湾 Na I Ya O Hei Ya
Hei Ha Hei O Ha Hei
O Wei A Hei
那鲁湾 Na I Ya O Hei Yo

Hei Ha Hei O Ha Hei
O Wei A Hei
那鲁湾 Na I Ya O Hei Ya
Hei Ha Hei O Ha Hei
O Wei A Hei
那鲁湾 Na I Ya O Hei Yo
Hei Ha Hei O Ha Hei
O Wei A Hei
那鲁湾 Na I Ya O Hei Ya
Hei Ha Hei O Ha Hei
O Wei A Hei
那鲁湾 Na I Ya O Hei Yo
Hei Ha Hei O Ha Hei
O Wei A Hei
那鲁湾 Na I Ya O Hei Ya
Hei Ha Hei O Ha Hei
O Wei A Hei
那鲁湾 Na I Ya O Hei Yo

小星星

Preview Open KKBOX

Lyricist: 張震嶽   Composer: 張震嶽

Hei Ha Hei O Ha Hei
O Wei A Hei
那鲁湾 Na I Ya O Hei Ya
Hei Ha Hei O Ha Hei
O Wei A Hei
那鲁湾 Na I Ya O Hei Yo

天上的小星星 在夜里很美丽
就像你的眼睛亮晶晶
我们围在一起 营火已经升起
唱歌要很用力 那个很用力

月亮就是我 照亮你的心
温暖你的心
你是小星星 陪在我身边
永远不分离

Hei Ha Hei O Ha Hei
O Wei A Hei
那鲁湾 Na I Ya O Hei Ya
Hei Ha Hei O Ha Hei
O Wei A Hei
那鲁湾 Na I Ya O Hei Yo

天上的小星星 在夜里很美丽
就像你的眼睛亮晶晶
我们围在一起 营火已经升起
唱歌要很用力 那个很用力

月亮就是我 照亮你的心
温暖你的心
你是小星星 陪在我身边
永远不分离

Hei Ha Hei O Ha Hei
O Wei A Hei
那鲁湾 Na I Ya O Hei Ya
Hei Ha Hei O Ha Hei
O Wei A Hei
那鲁湾 Na I Ya O Hei Yo
Hei Ha Hei O Ha Hei
O Wei A Hei
那鲁湾 Na I Ya O Hei Ya
Hei Ha Hei O Ha Hei
O Wei A Hei
那鲁湾 Na I Ya O Hei Yo

Hei Ha Hei O Ha Hei
O Wei A Hei
那鲁湾 Na I Ya O Hei Ya
Hei Ha Hei O Ha Hei
O Wei A Hei
那鲁湾 Na I Ya O Hei Yo
Hei Ha Hei O Ha Hei
O Wei A Hei
那鲁湾 Na I Ya O Hei Ya
Hei Ha Hei O Ha Hei
O Wei A Hei
那鲁湾 Na I Ya O Hei Yo
Hei Ha Hei O Ha Hei
O Wei A Hei
那鲁湾 Na I Ya O Hei Ya
Hei Ha Hei O Ha Hei
O Wei A Hei
那鲁湾 Na I Ya O Hei Yo