Song

一隻雞

Preview Full Track

Lyricist: 狗柏     Composer: 狗柏一只鸡 展他的翅 一直想欲飞 但系伊系一只鸡
提著阿母啊的情批 系按怎一直跋落地

阿母啊 我袂晓讲话 讲细汉时妳教我的话
请妳予我搁一摆机会 予我对妳讲出心内话

阿母啊 我想欲飞 飞转去囡仔时两三岁
揣我彼时迸见的红花 种伫妳天边的心肝底

一只鸡 展他的翅 一直想欲飞 但系伊系一只鸡
提著阿母啊的情批 系按怎一直跋落地

啊~~ 啊~~
迸的藏伫心肝底 当作痟的有啥关系

(干 我台湾人袂晓讲台湾话)

一只鸡 跌伫深谷底 到死亦系一只鸡
魂系一直飞 魂系一直飞
亦未脚踏实地 你就想欲飞
亦未脚踏实地 你就想欲飞
亦未脚踏实地 你就想欲飞