Song

一桌菜 (Taste of Home)

Preview Full Track

Lyricist: 林忠諭 / 姚小民     Composer: 林忠諭



一工一工过一工
一站一站过一站
蹛伫楼顶唱著我的梦
毋敢讲出的思念

越头看 你的形影
相片内的彼暗
这码你敢是穿著仝一领衫

无论成功抑是失败
转去的时阵拢有一桌菜
亲像细汉时无啥忧愁
一顿腥臊换来规年的温暖

无论未来是啥安排
转去的时阵拢有你的等待
等待听我的故事
欢喜悲伤你拢了解

一工一工过一工
一站一站过一站
蹛伫楼顶唱著我的梦
毋敢讲出的思念

越头看 你的形影
相片内的彼暗
这码你敢是穿著仝一领衫

无论成功抑是失败
转去的时阵拢有一桌菜
亲像细汉时无啥忧愁
一顿腥臊换来规年的温暖

无论未来是啥安排
转去的时阵拢有你的等待
等待听我的故事
欢喜悲伤你拢了解

无论成功抑是失败
有你的时阵拢有一桌菜
亲像细汉时无啥忧愁
一工三顿我拢当做是应该

将来的路有媠有䆀
转去的时阵拢有你咧等待
等待听我的故事
欢喜悲伤你拢了解