Song

想你一切都好

Preview Full Track

Lyricist: 翁嘉銘     Composer: 陳建年


~吉他前奏~
头脑变老 模糊的苦恼
轻轻的飞 像是爱的太早
忘了妳的牙套 眼泪让自己毛躁
失望一点点随著梦里 听见~妳吹的口哨
~口哨声与吉他间奏~
一切还好 向往的小草拼命长高
却躲不开现实的打搅
敞著思念热烈燃烧 或许爱太浅
我的脑袋像工厂一样吵
我要大声问一句 你好不好
妳是蝶 不必介绍
我的愿望太小 只要在我身边绕一绕
我的血液就很热闹
等妳酒足饭饱 往妳的天空跑 放弃思考
呜~~~~~~
想你一切都好........想你一切都好.....
~口琴间奏~
我要大声问一句 你好不好
妳是蝶 不必介绍
我的愿望太小 只要在我身边绕一绕
我的血液就很热闹
等妳酒足饭饱 往妳的天空跑 放弃思考
呜~~~~~~
想你一切都好........想你一切都好.....
呜~~~~~~
想你一切都好........想你一切都好.....
呜~~~~~~
想你一切都好........想你一切都好.....
~口哨声与吉他间奏~