Song

思慕的人

Preview Full Track

Lyricist: 葉俊麟     Composer: 洪一峰


我心内 思慕的人
你怎样离开 阮的身边
叫我为著你 冥日心稀微
深深思慕你

心爱的 紧返来
紧返来阮身边

有看见思慕的人
惦在阮梦中 难分难离
引我对著汝 更加心绵绵 茫茫过日子
心爱的 紧返来 紧返来阮身边

好亲像 思慕的人
优美的歌声 扰乱阮耳
当我想著你 温柔好情意
声声叫著你

心爱的 紧返来
紧返来阮身边
心爱的 紧返来
紧返来阮身边