Lyricist: -   Composer: -

น้องเอยละน้องนางแก้มตุ่ย
น้องเป่าขลุ่ยล่ะพี่ชายเป่าแตร น้องบอกว่าดีแท้แท้
พี่ชายเป่าแตร น้องนางละเป่าขลุ่ย

เชิญฟังน้องนางเป่าขลุ่ย แก้มตุ่ยเป่าเพลงไม้ไผ่
เพลงแตรก็แถลเข้าสอด เป่าตอดแต่งสีตีใส่
ว่าทำนาก็บ่ได้ข้าว ต้มเหล้าก็บ่ได้ขาย
หากินล่ะไปตามเส้นทาง ขลุ่ยครางปี่ครวญหวลไห้
เหมือนจะขาดใจ นาทั้งนอกใน
ต้องทิ้งคันไถให้ขึ้นคาน ต้องทิ้งคันไถให้ขึ้นคาน

น้องเอยละน้องนางแก้มตุ่ย
น้องเป่าขลุ่ยล่ะพี่ชายเป่าแตร น้องบอกว่าดีแท้แท้
พี่ชายเป่าแตร น้องนางละเป่าขลุ่ย

ขลุ่ยแตรบรรเลงเพลงจาก จำพรากไร่นาท้องถิ่น
สองคนสองนามสกุล หมดทุนทำมาหากิน
บอกน้องให้เก็บผ้าซิ่น ก้มกราบดินล่ะผีบ้านผีเรือน
เตือนใจว่าขลุ่ยแตรต้อยต่ำ เคยทำก็แค่เพลงเถื่อน
ถ้าผิดไปแทงใจของท่าน อย่าพาลแถลแชเชือน
ถือเป็นเสมือน รอยที่ย้ำเตือน
ของหนามดอกไม้ที่ปลายนา ของหนามดอกไม้ที่ปลายนา

น้องเอยละน้องนางแก้มตุ่ย
น้องเป่าขลุ่ยล่ะพี่ชายเป่าแตร น้องบอกว่าดีแท้แท้
พี่ชายเป่าแตร น้องนางละเป่าขลุ่ย

น้องเอยละน้องนางแก้มตุ่ย
น้องเป่าขลุ่ยล่ะพี่ชายเป่าแตร น้องบอกว่าดีแท้แท้
พี่ชายเป่าแตร น้องนางละเป่าขลุ่ย

ขลุ่ยแตรบรรเลงเพลงส่ง ค่ำลงฟ้อนแอ๊ะฟ้อนแอ่น
เหลือกินก็แบ่งปันกันบ้าง มีทางก็จะทดแทน
น้ำใจล่ะของท่านที่หลั่ง ดุจดั่งน้ำนาเนืองแน่น
ถ้านาในล่ะน้องนางชุ่มฉ่ำ จะหว่านดำกำไถโลดแล่น
ไถให้ทั่วแดน ตายในอ้อมแขน
ประเทศไทยแลนด์ของเรียมเอย
ประเทศไทยแลนด์ของเรียมเอย

น้องเอยละน้องนางแก้มตุ่ย
น้องเป่าขลุ่ยล่ะพี่ชายเป่าแตร น้องบอกว่าดีแท้แท้
พี่ชายเป่าแตร น้องนางละเป่าขลุ่ย

น้องเอยละน้องนางแก้มตุ่ย
น้องเป่าขลุ่ยล่ะพี่ชายเป่าแตร น้องบอกว่าดีแท้แท้
พี่ชายเป่าแตร น้องนางละเป่าขลุ่ย

แก้มตุ่ย

Preview Open KKBOX

Lyricist: -   Composer: -

น้องเอยละน้องนางแก้มตุ่ย
น้องเป่าขลุ่ยล่ะพี่ชายเป่าแตร น้องบอกว่าดีแท้แท้
พี่ชายเป่าแตร น้องนางละเป่าขลุ่ย

เชิญฟังน้องนางเป่าขลุ่ย แก้มตุ่ยเป่าเพลงไม้ไผ่
เพลงแตรก็แถลเข้าสอด เป่าตอดแต่งสีตีใส่
ว่าทำนาก็บ่ได้ข้าว ต้มเหล้าก็บ่ได้ขาย
หากินล่ะไปตามเส้นทาง ขลุ่ยครางปี่ครวญหวลไห้
เหมือนจะขาดใจ นาทั้งนอกใน
ต้องทิ้งคันไถให้ขึ้นคาน ต้องทิ้งคันไถให้ขึ้นคาน

น้องเอยละน้องนางแก้มตุ่ย
น้องเป่าขลุ่ยล่ะพี่ชายเป่าแตร น้องบอกว่าดีแท้แท้
พี่ชายเป่าแตร น้องนางละเป่าขลุ่ย

ขลุ่ยแตรบรรเลงเพลงจาก จำพรากไร่นาท้องถิ่น
สองคนสองนามสกุล หมดทุนทำมาหากิน
บอกน้องให้เก็บผ้าซิ่น ก้มกราบดินล่ะผีบ้านผีเรือน
เตือนใจว่าขลุ่ยแตรต้อยต่ำ เคยทำก็แค่เพลงเถื่อน
ถ้าผิดไปแทงใจของท่าน อย่าพาลแถลแชเชือน
ถือเป็นเสมือน รอยที่ย้ำเตือน
ของหนามดอกไม้ที่ปลายนา ของหนามดอกไม้ที่ปลายนา

น้องเอยละน้องนางแก้มตุ่ย
น้องเป่าขลุ่ยล่ะพี่ชายเป่าแตร น้องบอกว่าดีแท้แท้
พี่ชายเป่าแตร น้องนางละเป่าขลุ่ย

น้องเอยละน้องนางแก้มตุ่ย
น้องเป่าขลุ่ยล่ะพี่ชายเป่าแตร น้องบอกว่าดีแท้แท้
พี่ชายเป่าแตร น้องนางละเป่าขลุ่ย

ขลุ่ยแตรบรรเลงเพลงส่ง ค่ำลงฟ้อนแอ๊ะฟ้อนแอ่น
เหลือกินก็แบ่งปันกันบ้าง มีทางก็จะทดแทน
น้ำใจล่ะของท่านที่หลั่ง ดุจดั่งน้ำนาเนืองแน่น
ถ้านาในล่ะน้องนางชุ่มฉ่ำ จะหว่านดำกำไถโลดแล่น
ไถให้ทั่วแดน ตายในอ้อมแขน
ประเทศไทยแลนด์ของเรียมเอย
ประเทศไทยแลนด์ของเรียมเอย

น้องเอยละน้องนางแก้มตุ่ย
น้องเป่าขลุ่ยล่ะพี่ชายเป่าแตร น้องบอกว่าดีแท้แท้
พี่ชายเป่าแตร น้องนางละเป่าขลุ่ย

น้องเอยละน้องนางแก้มตุ่ย
น้องเป่าขลุ่ยล่ะพี่ชายเป่าแตร น้องบอกว่าดีแท้แท้
พี่ชายเป่าแตร น้องนางละเป่าขลุ่ย