Song

人生的歌

Preview Full Track

Lyricist: 李秉宗     Composer: 李秉宗假如你问我,人生为著啥.....
我会讲;为三凳、为生活、甲为某子。
但是看别人的脸色,配合别人的心情;
这是唯一的条件,有人认为;这是为生活,
嘛有人认为;这是一种拖磨。
因为已经很久,不知影笑容;生作安怎,
开始怀疑,故事中的主角,到底甘是我。
因为你嘛知影... 咱拢是;为 别人 咧活。

爱 像一首歌 一首有头无尾 歌
有时快乐 有时悲伤 有时只剩孤单
爱 像一首歌 记录咱的心情 甲生活
有时清醒 有时怀疑 人生到底 为著啥
挽过头 去看 雄雄才知影
咱的舞台 要用青春来换
挽过头 去看 人生过袂一半
煞不知如何来唱 一条歌
这首歌 唱啊 唱 抹煞 往事 一幕幕 亲像电影
有时阵 为著 渡生活 就要配合 别人心情
这首歌 唱甲 心 拢破 一日 一句 拢是拖磨
因为 无人知 我的心 有外疼

爱 像一首歌 一首有头无尾 歌
有时快乐 有时悲伤 有时只剩孤单
爱 像一首歌 记录咱的心情 甲生活
有时清醒 有时怀疑 人生到底 为著啥
挽过头 去看 雄雄才知影
咱的舞台 要用青春来换
挽过头 去看 人生过袂一半
煞不知如何来唱 一条歌
这首歌 唱啊 唱 抹煞 往事 一幕幕 亲像电影
有时阵 为著 渡生活 就要配合 别人心情
这首歌 唱甲 心 拢破 一日 一句 拢是拖磨
因为 无人知 我的心 有外疼
这首歌 唱啊 唱 抹煞 往事 一幕幕 亲像电影
有时阵 为著 渡生活 就要配合 别人心情
这首歌 唱甲 心 拢阔 一日 一句 拢是拖磨
因为 无人知 我的心 有外疼
因为你嘛知 咱永远 为别人咧活