Lyricist: 曹麗娟   Composer: 陳小霞

傀儡尪仔 陈小霞

一条线 两条线 十条线 百条线
傀儡尪仔的命运 条条著靠人来搬
感情线 生命线 事业线 智慧线
你和我的命运 敢是双手拼会赢
傀儡尪仔 傀儡尪仔 咱敢不是傀儡尪仔
悲欢离合难改变 成功失败无一定
所有的代志 所有的心情 拢总有几条线 牵连著咱的一生


傀儡尪仔 傀儡尪仔 咱敢不是傀儡尪仔
悲欢离合难改变 成功失败无一定
所有的代志 所有的心情 拢总有几条线 牵连著咱的一生

傀儡尪仔 傀儡尪仔 咱敢不是傀儡尪仔
傀儡尪仔 傀儡尪仔 咱敢不是傀儡尪仔
傀儡尪仔 傀儡尪仔 咱敢不是傀儡尪仔


傀儡尫仔

Preview Open KKBOX

Lyricist: 曹麗娟   Composer: 陳小霞

傀儡尪仔 陈小霞

一条线 两条线 十条线 百条线
傀儡尪仔的命运 条条著靠人来搬
感情线 生命线 事业线 智慧线
你和我的命运 敢是双手拼会赢
傀儡尪仔 傀儡尪仔 咱敢不是傀儡尪仔
悲欢离合难改变 成功失败无一定
所有的代志 所有的心情 拢总有几条线 牵连著咱的一生


傀儡尪仔 傀儡尪仔 咱敢不是傀儡尪仔
悲欢离合难改变 成功失败无一定
所有的代志 所有的心情 拢总有几条线 牵连著咱的一生

傀儡尪仔 傀儡尪仔 咱敢不是傀儡尪仔
傀儡尪仔 傀儡尪仔 咱敢不是傀儡尪仔
傀儡尪仔 傀儡尪仔 咱敢不是傀儡尪仔