Song

Preview Full Track

想起初相见 似地转天旋
当意念改变 如过眼云~ 云烟
在季节变换的夜空里
你游游荡荡不已
在星月移动的夜空下
像迷迷蒙蒙轻纱
我一不小心 失去的情感
说来遗憾
就把我不愿想起的过去
丢向天际 一览无遗 不在神秘~
想起初相见 似地转天旋
当意念改变 如过眼云~ 云烟
想起初相见 似地转天旋
当意念改变 如过眼云~ 云烟
在季节变换的夜空里
你游游荡荡不已
在星月移动的夜空下
像迷迷蒙蒙轻纱
我一不小心 失去的情感
说来遗憾
就把我不愿想起的过去
丢向天际 一览无遗 不在神秘~
想起初相见 似地转天旋
当意念改变 如过眼云~ 云烟
想起初相见 似地转天旋
当意念改变 如过眼云~ 云烟
啦啦啦啦啦啦~
啦啦啦啦啦啦~
啦啦啦啦啦啦~
啦啦啦啦啦啦~