Lyricist: -   Composer: -

มือเล็ก ๆ ช่วยกันรักษา
พื้นแผ่นฟ้า แม่น้ำ ภูเขา
ต้นไม้เขียว ธรรมชาติโลกเรา
อากาศดี ๆ ทำให้เราชื่นใจ
ใจดวงน้อยของเราเท่านั้น
ช่วยสร้างสรรค์ ให้โลกสวยงาม
จิตสำนึกปกป้องโลกเรา
เป็นหูเป็นตา ช่วยกันทำความดี
มา มาเป็นตัวอย่างที่ดี
มีความดีงาม มีจิตใจเมตตา
ช่วยสัตว์ทั้งหลาย ได้อาศัยถ้วนหน้า
ช่วยกันรักษาโลกของเรา ดูแลให้สวยงาม

มือเล็กๆ ช่วยกันรักษา
พื้นแผ่นฟ้า แม่น้ำ ภูเขา
ต้นไม้เขียว ธรรมชาติโลกเรา
อากาศดี ๆ ทำให้เราชื่นใจ
ใจดวงน้อยของเราเท่านั้น
ช่วยสร้างสรรค์ ให้โลกสวยงาม
จิตสำนึกปกป้องโลกเรา
เป็นหูเป็นตา ช่วยกันทำความดี
มา มาเป็นตัวอย่างที่ดี
มีความดีงาม มีจิตใจเมตตา
ช่วยสัตว์ทั้งหลาย ได้อาศัยถ้วนหน้า
ช่วยกันรักษาโลกของเรา ดูแลให้สวยงาม
ให้โลกทั้งใบคงงดงาม
ได้พักพิง อยู่อาศัยตลอดไป

ช่วยกันรักษา

Preview Open KKBOX

Lyricist: -   Composer: -

มือเล็ก ๆ ช่วยกันรักษา
พื้นแผ่นฟ้า แม่น้ำ ภูเขา
ต้นไม้เขียว ธรรมชาติโลกเรา
อากาศดี ๆ ทำให้เราชื่นใจ
ใจดวงน้อยของเราเท่านั้น
ช่วยสร้างสรรค์ ให้โลกสวยงาม
จิตสำนึกปกป้องโลกเรา
เป็นหูเป็นตา ช่วยกันทำความดี
มา มาเป็นตัวอย่างที่ดี
มีความดีงาม มีจิตใจเมตตา
ช่วยสัตว์ทั้งหลาย ได้อาศัยถ้วนหน้า
ช่วยกันรักษาโลกของเรา ดูแลให้สวยงาม

มือเล็กๆ ช่วยกันรักษา
พื้นแผ่นฟ้า แม่น้ำ ภูเขา
ต้นไม้เขียว ธรรมชาติโลกเรา
อากาศดี ๆ ทำให้เราชื่นใจ
ใจดวงน้อยของเราเท่านั้น
ช่วยสร้างสรรค์ ให้โลกสวยงาม
จิตสำนึกปกป้องโลกเรา
เป็นหูเป็นตา ช่วยกันทำความดี
มา มาเป็นตัวอย่างที่ดี
มีความดีงาม มีจิตใจเมตตา
ช่วยสัตว์ทั้งหลาย ได้อาศัยถ้วนหน้า
ช่วยกันรักษาโลกของเรา ดูแลให้สวยงาม
ให้โลกทั้งใบคงงดงาม
ได้พักพิง อยู่อาศัยตลอดไป