Lyricist: -   Composer: -

เคย รักกันปานจะกลืน
แล้วใครเล่าคืน คำมั่น คืนสัญญา
ใครลืมใคร ก่อนกันเล่าขวัญตา
พี่ผวา ยามเธอลา ร้างไปไกลพี่

รักเราเคยมั่น ต้องกลับพลัน สิ้นไมตรี
นี่น่ะหรือ น้ำใจนารี
หนึ่งร้อยจะมี รักจริงกี่คน

ใจ น้องใยจึงรวนเร
รักง่ายถ่ายเท ร้อยเล่ห์ร้อยกล
มีชายควง มากมายหลายคน
ดูช่างสับสน ใจเวียนวน เหมือนคนบ้าใบ้

เช้าสายบ่ายค่ำ ใยไม่จำ บ้างว่าใคร
พี่หลงรัก ภักดีเพียงใด
ช่างแล้งน้ำใจ ไม่เคยเมตตา

ใคร หนอใครลืมใคร
แล้วใครไม่จำ คำมั่น คำสัญญา
ใครลืมใคร ก่อนกัน เล่าขวัญตา
วันหนึ่งหรอกหนา กานดา น้องจะร้องไห้

แล้วใครกันเล่า ที่จะเฝ้า ปลอบเอาใจ
แต่ถ้าน้อง ร้องไห้วันใด
คิดถึงพี่ชาย จะช่วยปลอบขวัญ

ใครลืมใครก่อน

Preview Open KKBOX

Lyricist: -   Composer: -

เคย รักกันปานจะกลืน
แล้วใครเล่าคืน คำมั่น คืนสัญญา
ใครลืมใคร ก่อนกันเล่าขวัญตา
พี่ผวา ยามเธอลา ร้างไปไกลพี่

รักเราเคยมั่น ต้องกลับพลัน สิ้นไมตรี
นี่น่ะหรือ น้ำใจนารี
หนึ่งร้อยจะมี รักจริงกี่คน

ใจ น้องใยจึงรวนเร
รักง่ายถ่ายเท ร้อยเล่ห์ร้อยกล
มีชายควง มากมายหลายคน
ดูช่างสับสน ใจเวียนวน เหมือนคนบ้าใบ้

เช้าสายบ่ายค่ำ ใยไม่จำ บ้างว่าใคร
พี่หลงรัก ภักดีเพียงใด
ช่างแล้งน้ำใจ ไม่เคยเมตตา

ใคร หนอใครลืมใคร
แล้วใครไม่จำ คำมั่น คำสัญญา
ใครลืมใคร ก่อนกัน เล่าขวัญตา
วันหนึ่งหรอกหนา กานดา น้องจะร้องไห้

แล้วใครกันเล่า ที่จะเฝ้า ปลอบเอาใจ
แต่ถ้าน้อง ร้องไห้วันใด
คิดถึงพี่ชาย จะช่วยปลอบขวัญ